post

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учен(МУ) и и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации и държавни висши училища.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи
качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи
изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030.

Решение на МС на РБългария №206/07.04.2022 г.

Комисия за класиране на кандидатите

ПОСТДОКТОРАНТИ

Указания за кандидатстване – постдокторанти

Апликационна форма

Карта за експертна оценка на проектните предложения (попълва се от рецензента)

В проектното си предложение, кандидатът трябва да планира (и след това да отчете) минимум 2 статии в издание, реферирано и индексирано в Scopus или Web of Science. Публикуването в издания с Q1, Q2, Q3 или Q4 е предимство.

Декларация за трудов статус

МЛАДИ УЧЕНИ

Указания за кандидатстване – млади учени

Формуляр за оценка на кандидатите

Декларация за трудов статус

В проектното си предложение, кандидатът трябва да планира (и след това да отчете) минимум 1 статия в издание, реферирано и индексирано в Scopus или Web of Science. Публикуването в издания с Q1, Q2, Q3 или Q4 е предимство.

Срок за подаване на документите: 19.08.2022 г.

Класиране на кандидатите: 09.09.2022 г.

Лице за контакт: доц. д-р Гана Гечева (ggecheva@uni-plovdiv.bg)