Специалност „Екология на биотехнологичните производства“ в професионално направление 4.3. Биологически науки, е акредитирана от НАОА (протокол № 9/14.04.2014 от заседание на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика) с оценка 9.41 и срок на акредитация 6 години.

В учеб­ния план на спе­циал­ността  „Екология на биотехнологичните производства“ са вклю­че­ни съ­вре­мен­ни клю­чо­ви дис­ци­пли­ни, ка­то еко­ло­гич­на био­тех­но­ло­гия, ра­сти­тел­на био­тех­но­ло­гия, био­тех­но­ло­гия на во­до­рас­ли­те, био­тех­но­ло­гия на ак­ва­ку­лту­ри, био­ре­ме­ди­а­ция, био­на­но­тех­но­ло­гии, ко­и­то ще пре­до­ста­вят на бъ­де­щи­те спе­циа­ли­сти по-ши­ро­ки поз­на­ния и ще раз­крият съ­вре­мен­ния ин­тер­дис­ци­пли­на­рен ха­рак­тер на нау­ка­та.
Перс­пек­ти­ви­те пред спе­циа­ли­сти­те, за­вър­ши­ли спе­циал­ността са свър­за­ни с на­ра­ства­щи­те по­треб­но­сти от ква­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри как­то на био­тех­но­ло­гич­ни­те ком­па­нии и фир­ми в Ев­ро­па, за­ни­ма­ва­щи се с био­про­из­вод­ства, био­го­ри­ва и об­ра­бо­тва­не на от­па­дъ­ци, та­ка и на на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски­те ор­га­ни­за­ции, ра­бо­те­щи вър­ху про­бле­ми­те на ино­ва­тив­ни­те еко­ло­гич­ни био­тех­но­ло­гии. Ос­вен то­ва в дър­жав­на­та ад­ми­ни­стра­ция се чув­ства остра необходимост от екс­пер­ти, ко­и­то ще ре­ша­ват еко­ло­гич­ни­те и со­циал­ни­те про­бле­ми на на­ше­то об­ще­ство.
Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

Избираеми дисциплини (PDF)