micro1

Катедрата е основана през 1975 г. и включва две структурни звена: Биохимия и Микробиология. Курс по „Обща биохимия“ се чете за първи път през 1962 от проф. Иван Попов в катедрата по Органична химия, а по „Микробиология“ – от проф. д-р Милен Бешков в катедра „Обща биология“. Първи ръководител на самостоятелната катедра е доц. д-р Никола Янев. През годините е обогатявана материалната база и са разработени редица нови лекционни курсове, като преподавателите от катедрата извеждат над 25 различни дисциплини с всички студенти от Биологическия факултет, обучавани в двете ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.
В катедрата по Биохимия и микробиология е създадена Микробна колекция от над 200 вида бактерии, актиномицети, дрожди и плесенни гъби. Тя включва голям брой референтни щамове, клинични и хранителни микробни изолати, продуценти на ензими, антибиотици и други биологичноактивни вещества, които са изолирани и идентифицирани в катедрата. Колекцията се подържа и обогатява вече повече от 35 години.

Визия

Биотехнологията е пресечна точка на съвременните биологични науки и модерните технологии за подобряване качеството на живот на хората и опазване на околната среда. Несъмнено водещо място в това приоритетно направление имат микробните биотехнологии, основаващи се на биокаталитичните способности на микроорганизмите.
Катедрата по Биохимия и микробиология е едно от водещите научни и образователни звена във Факултета и страната в сферата на микробната ензимология, биокатализата, микробиологичния мониторинг и възможностите за контрол на вирулентните свойства на патогенни и хигиенноиндикаторни микроорганизми чрез природни биологичноактивни вещества.

Мисия

Мисията на катедрата е да осигури материално-техническа база и висококвалифициран преподавателски състав, който да гарантира обучение на студентите в съответствие със световните образователни практики, провеждане на качествена научноизследователска дейност и създаване на условия за трансфер на знания и технологии между Биологическия факултет и други образователни и научноизследователски центрове в страната и чужбина.

Изследователски области

Преподавателите от катедрата са обединени в няколко изследователски групи, които са ориентирани в следните приоритетни за Европейската наука направления: Микробна ензимология, Приложна биокатализа, Качество и безопасност на храните, Биотехнологии за здраве и Екологични биотехнологии.

Основни изследователски направления

• Изолиране, идентификация и характеристика на микробни продуценти на липази и глюкозилтрансферазни ензими от семейства Bacillaceae, Pseudomonadaceae, Lactobacillaceae и др.
• Оптимизация на условията за култивиране, изолиране, пречистване и характеристика на микробни липолитични и глюкозотрансформиращи ензими.
• Ензимна биотрансформация и приложение на олигозахариди с пребиотично и имуномодулаторно действие.
• Микробиологичен мониторинг, изолиране и идентификация на хигиенноиндикаторни и патогенни микроорганизми от водни екосистеми и хранителни продукти. Проучване на механизмите на развалянето на храни, причинено от психротрофни бактерии от род Pseudomonas.
• Проучване на вирулентните фактори на бактерии от семейство Enterobacteriaceae и дрожди от род Candida, асоциирани с уринарни и кожнолигавични инфекции при човека.
• Антимикробна активност на природни биологичноактивни вещества от лечебни и ароматични растения към патогенни и хигиенноиндикаторни микроорганизми и възможности за приложението им.
• Екологични биотехнологии за пречистване на околната среда чрез микробна биосорбция на тежки метали и възможности за конструиране и приложение на иновативни микробни и растителни горивни елементи.

Ръководител катедра:

Проф. д-р Соня Костадинова – e-mail: skosta@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 496, 261 525

Секция БИОХИМИЯ

Проф. д-р Илия Илиев – e-mail: iliailiev@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 323
Доц. д-р Тонка Василева – e-mail: vasileva@uni-plovdiv.bg, tonika1@abv.bg; тел. (032) 261 323
Доц. дн Петко Бозов – e-mail: bozov@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 490
Гл.ас. дн Йолина Хубенова – e-mail: yolinahubenova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 490
Гл.ас. д-р Веселин Биволарски – e-mail: bivolarski@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 323
Гл.ас. д-р Мариана Николова – e-mail: mariana.nikolova@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 342
Биолог д-р Даниела Моллова – e-mail: dmollova.bio@uni-plovdiv.bg, тел: 261 490

Секция МИКРОБИОЛОГИЯ 

Проф. д-р Велизар Гочев – e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg; тел. номер: (032) 261 496; 0884302947
Доц. д-р Мариана Мърхова-Косева – e-mail: marhova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 486 
Доц. д-р Иван Илиев – e-mail: iziliev@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 486
Гл.ас. д-р Таня Гирова – e-mail: t.girova@uni-plovdiv.bg, (032) 261 493
Гл.ас. д-р Данаил Георгиев – e-mail: dgeorgiev@uni-plovdiv.bg, (032) 261 493
Гл. ас. д-р Яна Христова – e-mail: yhristova@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 486
Биолог д-р Маринела Цанкова – e-mail: marinela_89@uni-plovdiv.bg, тел. (032) 261 486

micro3

micro5

micro2