Print

Катедра „Биология на развитието“(преди „Обща биология“) е една от първите, създадени в Университета и първата катедра в Биологическия факултет. Основоположник и дългогодишен неин ръководител е проф. Живко Ламбрев. Той ръководи катедрата от създаването й през 1961 г. до 1975 г. Първоначално в катедрата работят само трима преподаватели, но с времето съставът и се попълва непрекъснато, което я стабилизира и създава условия за обособяване и отделяне на други нови катедри и групи като: катедра „Методика на обучението по биология“; група по Биофизика към катедра „Атомна физика“; група по Микробиология към катедра „Биохимия и микробиология“ и катедра „Екология и опазване на околната среда“.
Съществуващата отделно катедра по Геология (1962), по-късно влиза в състава на катедра „Обща биология“, формирайки в нея звено по Палеонтология и геология, което през 1996 г.се премества в катедра „Екология и ООС“.
В момента в катедра „Биология на развитието“ функционират 4 структурни звена: Клетъчна биология, Ембриология и хистология, Генетика и Теоретична биология. В катедрата се поддържат колекции от линии дрозофили, клетъчни култури и разнообразни сбирки с микроскопски препарати по цитология, хистология и генетика – плод на неуморния труд на висококвалифицирани преподаватели и биолози, работили през годините в катедрата.

Мисия

Нашата мисия е да осигурим качествена теоретична и практическа подготовка на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), докторанти и млади учени в областта на клетъчната биология, клетъчна имунология, генетика, ембриология, хистология, еволюция и теоретична биология. Екипът ни се стреми да даде своя принос и подкрепа за развитието на всички области на системната биология, както на локално, така и на национално и международно ниво. Oтличното качество на преподавателската и научна работа е основно изискване към членовете на катедрата.

Визия

Катедра „Биология на развитието“ е международно призната университетска единица c дългогодишна история, отличаваща се с високо академично ниво на преподавателската дейност и изследвания в разнообразни биологически направления.

Изследователски области

Научните интереси на екипa на катедрата са изключително разнообразни, но всички те са обединени от общата идея за изследване на развитието развитие от единична клетка до многоклетъчен организъм, еволюционно развитие от първите живи организми до днес, както и всички структурни и функционални нива на развитие на живота.

Основни изследователски направления:

• in vitro клетъчно култивиране, стволови клетки и приложението им;
• автоимунитет и автоимунни заболявания, алергии, имунологична толерантност, развитие на антигенспецифични ваксини;
• процесинг и представяне на антигени, Т- и B-клетъчна функция;
• in vitro цито- и генотоксичност;
• цитогенетика (растителни и животински клетки);
• биохимична, популационна генетика и онтогенетика в областта на адипологията и серикологията;
• мутагенеза;
• in vitro регенерация на растителни тъкани (антерна култура и андрогенеза);
• тъкана експресия на А и В кръвногрупови антигени при гръбначни животни;
• биологически ефекти на природни продукти върху човешки и животински клетъчни култури, антитуморна активност на биологичноактивни съединения;
• токсични ефекти на тежки метали и пестициди върху хистологичната структура на различни органи при гръбначни животни.

Ръководител катедра:

Проф. д-р Еленка Георгиева
e-mail: elenkageorgieva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 535

Състав:

Проф. д-р Балик Джамбазов – e-mail: balik@uni-plovdiv.bg; тел: 261 535
Проф. д.б.н. Евгения Нешова Иванова; e-mail: geneiv@uni-plovdiv.bg;
тел. номер: (032) 261 549
Проф. д-р Теодора Стайкова- e-mail: tstaykova@uni-plovdiv.bg; тел: 261 549 
Доц. д-р Цветелина Бацалова – e-mail: tsvetelina@uni-plovdiv.bg; тел: 261 508
Доц. д-р Теодора Попова – e-mail: teodorapopova@uni-plovdiv.bg; тел: 261 559
Гл.ас. д-р Пенка Василева – e-mail: pvasileva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 558
Гл.ас. д-р Иван Стоянов – e-mail: stoyanov@uni-plovdiv.bg; тел: 261 558
Гл.ас. д-р Стела Стоянова – e-mail: stela.stoyanova@uni-plovdiv.bg, stela.st@abv.bg; тел: 261 559
Гл.ас. д-р Джемал Мотен – e-mail: moten@uni-plovdiv.bg; тел: 261 508
Гл.ас. д-р Десислава Апостолова – e-mail: apostolova@uni-plovdiv.bg
Биолог Илияна  Илиева – e-mail: i_ilieva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 539
Медицински лаборант Екатерина Галинова – e-mail: katiag@uni-plovdiv.bg; тел: 261 539

cell

gen1cell2

cell3gen3

gen4