post

ГРАФИК ЗА ЛЕТНИ ПРАКТИКИ за дисциплините: Зоология на безгръбначните,  Зоология на гръбначните животни, Зоология, Ботаника, Анатомия и морфология на растенията, Ботаника, Систематика на растенията, Фармацевтична ботаника и фармакогнозия