post

З А П О В Е Д

№ 1191

Пловдив, 09.11.2023 г.

Във връзка с провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на 16.11.2023 г. от 10 часа в 15 ауд.

Н А Р Е Ж Д А М:

Учебните занятия на 16.11.2023 г. (четвъртък) да бъдат отменени.

Пропуснатите учебни занятия да бъдат отработени в удобно за преподавателите и студентите време.

Препис от заповедта да се връчи на преподавателите за сведение и изпълнение.

ПРОФ. Д-Р СОНЯ КОСТАДИНОВА

ДЕКАН НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ