post

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет, протокол № 291/24.10.2023 г.

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на 16.11.2023 г. от 10.00 часа в 15 ауд. на Биологическия факултет със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на помощни органи за провеждане на ОСФ.
  2. Избор на председател и заместник-председател на ОСФ. 
  3. Отчет за работата на деканското ръководство. 
  4. Избор на декан на факултета. 
  5. Решение за определяне численост и структура на ФС (чл. 47, т. 6 ПУДПУ). 
  6. Избор на членове на ФС. 
  7. Разни. 

Регистрацията на присъстващите ще започне от 9.00 часа на 16.11.2023 г. в 15 ауд. на Биологическия факултет.

Доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова

Председател на Общото събрание на Биологическия факултет

03.11.2023 г.

Пловдив

Покана за Общото събрание със списъчен състав