post

ПОКАНА

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 от ПУДПУ и в изпълнение на решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет, протокол № 285 /21.03.2023 г.

СВИКВАМ

Общо събрание на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в 15 ауд. на БФ със следния дневен ред:

  1. Избор на четиринадесет (14) нехабилитирани преподаватели за Общото събрание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
  2. Номинации на трима (3) хабилитирани и един (1) нехабилитиран преподавател за членове на Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
  3. Номинация на един (1) хабилитиран преподавател за член на Контролния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
  4. Други номинации
  5. Разни

Председател на ОС на БФ:

(доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова)

04.04.2023 г.

Заповед за отмяна на учебните занятия