post

Факултетът по математика и информатика на ПУ “Паисий Хилендарски”, съвместно с Факултет по обществено здраве и Фармацевтичен факултет на МУ – Пловдив, обявяват прием в магистърски програма “Биостатистика“.

За допълнителна информация:
проф. дмн Манчо Манев (ПУ, МУ) – координатор на магистратурата
mmanev@uni-plovdiv.bg; mancho.manev@mu-plovdiv.bg