post

Програма за състезанието

Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание под наслов „Пътешествие в биологията”. Състезанието ще се проведе на 25.03.2023 г. (събота) от 8.30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: ул „Тодор Самодумов № 2 (Старинен град), гр. Пловдив.

e-mail: biocompetition_pu_2023@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ПЪТЕШЕСТВИЕ В БИОЛОГИЯТА”

МЯСТО И ЧАС НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Ученическото състезание “Пътешествие в биологията” ще се проведе на 25.03.2023 г. (събота) от 8.30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: ул „Тодор Самодумов № 2 (Старият град), гр. Пловдив.

УЧАСТНИЦИ

Право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През учебната 2022/2023 година се обучават в IX, X, XI и XII клас на всички видове средни училища на територията на Република България;
 • Проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в обучението по „Биология и здравно образование” (VIII- XII клас).

ОРГАНИЗАЦИЯ

Състезанието „Пътешествие в биологията” включва два етапа – теоретичен и практически.

Първият теоретичен етап е предназначен за ученици от XI и XII клас. Състои се от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. Тестът измерва основните групи компетентности на учениците, зададени в нормативните документи (стандарти и учебни програми) за общообразователна подготовка по учебния предмет „Биология и здравно образование” (VIII – X клас). Тестът включва общо 30 задачи от следните няколко типа:

 • задачи с алтернативен отговор (да/не; вярно/невярно);
 • задачи с множествен избор;
 • задачи за съответствие;
 • задачи със свободен отговор.

Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за два астрономични часа. Учебните задачи изискват умения за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка по „Биология и здравно образование” (VIII – XII клас). Всеки отбор решава по три практически задачи, групирани в следните типове:

 • задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови и/или материални) на биологични структури, процеси и явления;
 • ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката, клетъчната и и молекулярната биология;
 • задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторно изследване (микроскопско наблюдение и експеримент).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Преобладаващият дял от задачите, включени в двата етапа на състезанието, са съобразени с водещата тенденция на училищното обучение по природни науки, в частност по биология – формиране и развиване на природонаучна грамотност. Взети са под внимание и новите тенденции в съставянето на учебните задачи – формулирането им в реален контекст, поставяне на ученика в ролята на изследовател, обвързването им с допълнителен илюстративен материал (снимки, графики и др.).

Основа за конструиране на задачите от двата етапа е учебното съдържание, изучавано в общообразователната и профилираната подготовка по „Биология и здравно образование” (VIII – XII клас). За успешното изпълнение на учебните задачи са необходими знания и умения на учениците в следните области на компетентност, зададени в учебните програми по „Биология и здравно образование” VIII – XII клас:

 • Тъкани, органи и системи при човека – устройство и функции.
 • Регулация, хомеостаза и сетивни системи при човека;
 •  Химичен състав на живата материя;
 • Надмолекулни комплекси;
 •  Структура на клетката и процеси в клетката;
 • Възпроизводство на клетката;
 • Приложение на знанията за клетката.
 •  Многоклетъчен организъм наследственост и изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие;
 •  Биосферапопулация, биоценоза, екосистема, екологични фактори;
 •  Биологична еволюция – произход и развитие на живата материя; произход и еволюция на човека; доказателства за биологичната еволюция.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

За участие в първия етап е необходима предварителна регистрация със задължително попълване на заявка за индивидуално участие. Попълнената заявка се изпраща на e-mail: biocompetition_pu_2023@abv.bg

Срокът за изпращане на заявката за индивидуално участие е 22. 03. 2023 г. (17. 00 часа).

За участие във втория етап е необходима предварителна регистрация със задължително попълване на заявка за отборно участие. Допуска се участие с един отбор за едно училище. Попълнената заявка се изпраща на e-mail: biocompetition_pu_2023@abv.bg

Срокът за изпращане на заявката за отборно участие е 17. 03. 2023 г. (17. 00 часа).

Не се изисква такса за право на участие в двата етапа на състезанието.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисии, съставени от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Комисиите се определят със заповед от Декана на Биологическия факултет.

Критериите за оценяването на резултатите от решаваните учебни задачи са разпределени в две групи, които съответстват на двата етапа от състезанието.

6.1. Критерии за оценяване на резултатите от индивидуално решаваните задачи през първи етап:

• получаване на верен отговор;

• компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача.

 Оценката на участника в първия етап на състезанието се формира въз основа на събрания брой точки за вярно решени задачи и се изчислява по формулата:

Q = 2 + 4 n/N , където:

Q е оценката на участника в състезанието,

n e сумата от точките за вярно решените задачи от участника в състезанието,

N е максималния брой точки от теста.

6.2. Критерии за оценяване на резултатите от отборно решаваните задачи през втори етап:

• получаване на вярно решение за всяка от задачите;

• ясно, точно и аргументирано представяне на решенията на практическите задачи;

• оригиналност на създадения продукт и на цялостното представяне на решените задачи от екипа;

• умения за екипна работа.

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 (три). Максималният общ брой точки от всички задачи през втори етап е 36 (тридесет и шест) – по 12 точки за всяка от трите практически задачи.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на учениците, участвали в първия етап на състезанието, се извършва от комисия въз основа на индивидуалната оценка, получена от решението на тестовите задачи. Списъкът с индивидуални оценки се публикува на сайта на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” до една седмица след приключване на състезанието. В този списък, съгласно Закона за защита на личните данни (изм. ДВ.бр.7 от 19. 01.2018 г.), се включват само формалния номер на всеки участник в състезанието и получената от него оценка на теста.

Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидат-студентски изпит.

Ученици, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената от него оценка в кандидат-студентските изпити по биология в ПУ „П. Хилендарски” през учебните 2023/2024 и 2024/2025 година съгласно решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет от 17.06.2016 г. (Протокол от ФС/№ 217).

Класирането на отборите, участвали във втория етап на състезанието, се извършва от комисия в деня на състезанието, въз основа на постигнатия брой точки от всеки екип.

Очаквайте допълнителна информация за програмата на състезанието.

За контакти:

Проф. д-р Соня Костадинова (Декан на Биологическия факултет)

e-mail: skosta@uni-plovdiv.bg