post

ПОКАНА

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 от ПУДПУ и в изпълнение на решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет, протокол № 281/22.11.2022 г.

СВИКВАМ

Общо събрание на Биологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в делови порядък, със следния дневен ред:

  1. Попълване състава на Факултетния съвет на Биологическия факултет (избор с тайно гласуване).

Гласуването ще се осъществи чрез собственоръчно попълнена бюлетина в деканата на Биологическия факултет.

Гласуването ще се проведе в периода 22.12 – 23.12.2022 г.

Председател на ОС на БФ

(доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова)

09.12.2022 г.