post

Списък от теми във връзка с конкурса (ДВ бр. 34/03.05.2022 г.) за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки (Анатомия на човека), приет с решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет (протокол № 277/21.06.2022 г.)