post

Считано от 15/11/21 г. се възстановява приемът на договори на студенти за практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.

Гл.ас. д-р Мариана Мърхова – Косева, функционален експерт

email:mmarhova@yahoo.com  

тел.:032/261 486

биолог Маринела Цанкова, технически изпълнител

email: marinela_89@abv.bg

тел.:032/261 486