post

На основание чл.26, ал. 6 от ЗВО и във връзка с чл.41, ал.5 и чл.42, ал. 2 и ал.3 от ПУДПУ и в изпълнение на решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет (Протокол № 274/22.03.2022 г.) свиквам общо събрание на Биологическия факултет.

Общото събрание ще се проведе на 27.04.2022 г. от 11.00 в електронна среда:

https://meet.google.com/uiu-dmdm-ynh

Регистрацията на членовете започва в 10.00 часа.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на деканското ръководство.
  2. Попълване състава на ФС.
  3. Разни.

12.04.2022 г.                              Председател на ОС:  …………………………

                                                            (доц. д-р Делка Карагьозова – Дилкова)

Списък на членовете на ОС.

Членовете на ОС ще получат от Борислава Тодорова – секретар на БФ, пароли за гласуване в електронна среда.