post

За специалности Биология и химия (1, 2, 3 курс) и Фармацевтични биотехнологии (4 курс) са планирани присъствени лабораторни занятия в периода 06.01. – 14.06.2022 г.

Присъствието следва да бъде съобразено със Заповед на Ректора на ПУ
Р33-6031 (точка 2). https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/zapoved-30-11-2021.pdf.