post

Уважаеми преподаватели и студенти на Биологическия факултет,

Във връзка със заповед РД-01-712/19.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед Р33 – 4389/20.08.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет, Факултетният съвет на Биологическия факултет взе следните решения във връзка с обучението на студентите от ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през първия семестър на уч. 2021/2022 г.:

  1. Лекциите във всички курсове и специалности ще се провеждат синхронно в електронна среда, блоково, в началото на семестъра, по учебен разпис;
  2. Упражненията във всички курсове и специалности ще се провеждат присъствено, блоково, след извеждане на лекционните курсове, при спазване на противоепидемичните мерки.

За ефективното провеждане на обучението в електронна среда е необходимо всички студенти да притежават акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.

Регистрацията се осъществява през Е-портала на университета на следния линк: https://e-portal.uni-plovdiv.bg и предоставя възможност за ползване на приложенията за обучение на Google Workspace for Education Fundamentals.

Студентските книжки на студентите-първокурсници ще бъдат връчени на първото, присъствено занятие.

Ръководството на Биологическия факултет ви пожелава здрава и успешна учебна година!