post

Правила за провеждане на учебния процес в периода 27.08.2021 г. – 25.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-712/19.08.2021 г. и заповед на Ректора на Пловдивския университет “П. Хилендарски” Р33-4389/20.08.2021 г. , определям следните правила за провеждане на учебния процес в периода 27.08.2021 г. – 30.09.2021 г.

  1. Учебните занятия през I сем. на учебната 2021/2022 г., в задочна форма на обучение, да се провеждат по предварително изготвения график, при спазване на противоепидемична мярка в т. 7а. от заповедта на Министъра на здравеопазването.
  2. Поправителната и ликвидационна сесии за редовна форма на обучение да се провеждат присъствено по предварително обявения график. По преценка на преподавателите, някои изпити могат да се проведат в електронна среда, като се използват поддържаните от Университета платформи.
  3. Държавните изпити да се провеждат присъствено, при спазване на противоепидемичните мерки.

Успешна нова учебна година!

доц. д-р Соня Костадинова

декан на Биологическия факултет