post

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА ЗА СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Биологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ приканва студентите от последен курс на обучение (бакалавърска или магистърска степен) в Биологически факултет да кандидатстват за стажантска практика в Байер България ЕООД.

Желаещите трябва да изпратят следните документи на е-мейл: bio_secretary@uni-plovdiv.bg до 31.05.2021 г.

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография
  3. Успехът от следването ще бъде взет служебно от Учебен отдел

Въз основа на горепосочените критерии ще бъдат селектирани 4 студенти, които ще сключат договор с Байер. Стажантската практика ще бъде с продължителност от 1 месец в звената на Байер – гр. София, като всеки студент ще има ментор и ще премине обучение през 3-те отдела на Байер – фармацевтичен, клиничен и управленски. Като начало на стажантската практика са предвидени датите: 07.06.2021 г., 05.07.2021 г. и 02.08.2021 г. Студентите си поемат разходите по престоя или пътуване до София.

Класирането ще бъде обявено на 01.06.2021 г.