post

Електронни пощи по специалности и курсове

Кодове за достъп до Google Meet

З А П О В Е Д

№ 861/28.10.2020 г.

На основание на заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626/27.10.2020 г. и заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ Р33-4051/18.08.2020 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

следните правила за обучение в електронна среда за периода 29.10.– 12.11.2020 г. със студенти в редовна форма на обучение:  

  1. Лекциите във всички курсове да се провеждат синхронно в електронна среда. Преподавателите да се свържат със студентите и да ги информират за използваната платформа, като кодът за достъп до Google Meet  (или друга платформа) да се публикува в разписа на учебните занятия.
  2. Лабораторните занятия (упражнения) по дисциплините с хорариум 30 ч., при които остава неотработено 1 упражнение да бъдат приключени в електронна среда.
  3. Лабораторните занятия (упражнения) по дисциплините с хорариум 45 ч. да бъдат отложени след 12.11.2020 г. (за момента).
  4. Извънаудиторните дейности (консултации, срещи и др.) със студенти да се провеждат в електронна среда или да се отложат.
  5. Обучението в магистърските програми да се организира в електронна среда от координаторите на програмите.
  6. Ръководителите на катедри да осъществят контрол за провеждане на учебните занятия, съгласно решение на АС (протокол № 10/20.07.2020 г.) и по начин определен с решение на ФС на БФ (протокол № 256/20.10.2020 г).

Декан:

Доц. д-р Соня Костадинова