post

ПРАВИЛА за провеждането на учебни занятия през I сем. на уч.2020/2021 г. със студенти в редовна форма на обучение.  

  1. Учебните занятия през I сем. на учебната 2020/2021 г., в редовна форма на обучение, ще се провеждат по предварително изготвения график.
  2. Лекциите в I и II курс ще се провеждат присъствено или в смесена форма, при спазване на въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки. Препоръчително е разделяне на слетите потоци, с цел спазване на противоепидемичните мерки.
  3. Лекциите и семинарите в III и IV курс ще се провеждат в електронна среда (по изключение и присъствено), като се използват поддържаните от Университета платформи.
  4. Лабораторните занятия (упражнения) във всички курсове, ще се провеждат присъствено и блоково.
  5. При промяна в епидемичната обстановка в страната и/или нормативните документи и по други обективни причини са допустими промени в Правилата.