post

Уважаеми студенти,

Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, които при необходимост да се включат като заместващи учители в предучилищното и училищното образование, в случай на отсъстващи учители.

За целта към всяко регионално управление на образованието (РУО) се създава информационна база от “заместващи учители”. В базата могат да се регистрират:

– студенти в последната година от обучението си за придобиване на ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалности от професионално направление “Педагогика” или “Педагогика на обучението по…”;

– студенти, които се обучават в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител” (ОКС “бакалавър” или “магистър”) от други професионални направления.

Студентите, желаещи да се включат в резерва от кадри, следва своевременно да направят регистрация с попълване на електронен формуляр, като се предлагат две възможности:

1. Включване в информационната база “Заместващи учители” към РУО – Пловдив

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLJ_Z6UJ3P5hrUKcLDKw7HD4yEAWA02fAMRZksWFoRayGj-Q/viewform

1. Включване в информационната база “Заместващи учители” към РУО от други административни области.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform