post

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проект Студентски практики – фаза 2 стартира успешно!

Студенти, ментори, работодатели, регистрирани за участие в проекта, могат да депозират договорите си  всеки понеделник и вторник от 9.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на ПУ на ул.“Костаки Пеев“ 21, ет.3.

Гл.ас. д-р Мариана Мърхова-Косева, функционален експерт

e-mail:mmarhova@yahoo.com, тел.:032/261 496

биолог Маринела Цанкова, технически изпълнител

e-mail: marinela_89@abv.bg, тел.:032/261 486