post

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ – ВТОРА СЕСИЯ

Стартира втора година на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката.

Имат право да кандидатстват млади учени (до 10 г. след получаване на първа магистърска степен) и асистент, главен асистент и доцент, отговарящи на условията за постдокторант (до 5 г. след получаване на докторска степен) към дата 31.07.2020 г.

Средствата по модула могат да бъдат използвани както за основни месечни възнаграждения на новоназначени млади учени и постдокторанти (извън структурата на ПУ), така и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени в организацията бенефициент млади учени и постдокторанти. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.

Критерии за избор по програмата “Млади учени и постдокторанти”.

Минимални критерии за кандидатстване:

За „Млади учени“ – 1 публикация в научно издание реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus и 1 публикация в реферирано издание.

За „Постдокторанти“ – 2 публикации в научни издания реферирани и индексирани в Web of Science, Scopus и 3 публикации в реферирани издания.

Отчитането по критериите е за периода: 01.01.2015 – 10.02.2020 г.

Документи за кандидатстване:

  • автобиография;
  • диплома;
  • мотивационно писмо;
  • списък с публикации;
  • работна програма /цел, задачи, етапи на изпълнение, резултати – не повече от 2 стр./ с краен срок 30.11.2020 г.,
  • награди,
  • грамоти.

В работната си програма кандидатът трябва да планира и отчете до 30.09.2020 г. минимум 1 статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 статия в реферирано издание.

Срок за подаване на документи: до 10.02.2020 г. (включително) в деканата на БФ на хартиен и електронен носител.

Указания от МОН за изпълнение на втория етап от Програмата (PDF ).