post

НА 9 И 10 НОЕМВРИ 2019 Г.

в конферентен център КОМПАС на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24

ще се проведе

Втора национална научна конференция

„Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“

Програма на конференцията (PDF)

Организатор на конференцията е катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология към Биологическия факултет на ПУ Паисий Хилендарски

Основна цел на научната конференция е да се популяризират съвременни психологически, педагогически и методически изследвания в проблемното поле на психическия феномен рефлексия.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • РЕФЛЕКСИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ
  • РЕФЛЕКСИЯ И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
  • РЕФЛЕКСИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • РЕФЛЕКСИЯТА В АСПЕКТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО

За повече информация вижте поканата в прикачения файл (pptx) .

Участието в конференцията е с доклад или постер. Резюметата на всички доклади ще се публикуват на български и английски език в книга с програмата на конференцията и абстрактите.

Докладите на конференцията ще бъдат публикувани след рецензиране в специализирани научно-методически списания на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ .

За да участвате в конференцията, е необходимо да попълните и изпратите на e-mail conference-reflection2@abv.bg следната регистрационна карта (docx)

Срокът за изпращане на заявките за участие и резюметата е удължен до 20 октомври 2019 г. Резюметата и регистрационните  карти изпращайте на е-mail: conference-reflection2@abv.bg

Конференцията се финансира частично от поделение „Научна и проектна дейност” (НПД) на Пловдивския университет по дог. № ЧФ 19-БФ-008 от 2019 г.

За контакти и допълнителна информация:

доц. д-р Теодора Коларова (председател на организационния комитет)

Катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология

ПУ „Паисий Хилендарски

телефон: 032/ 261 504

e-mail: teokolarova@abv.bg;

teokolarova@uni-plovdiv.bgз(