post

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРАКТИКИ по Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията, Ботаника, Фармацевтична ботаника, Зоология на безгръбначните и гръбначните животни (pdf )