post

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е създадена със заповед на Министъра на околната среда и водите от 2002 г., в съответствие с изискване на Директива 60/2000 на Европейския съюз и националното законодателство и е регионално поделение на МОСВ. Основната цел на управлението на водите е постигане и/ или поддържане на добро състояние на всички води (подземни и повърхностни) като неделим и жизненоважен ресурс, чрез прилагане на басейновия принцип за устройство и ползване на водите, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на страната, както и на водните екосистеми.

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ извършва планиращи, контролни, информационни функции, както и стопанисване на водите, изключителна държавна собственост.

Басейнова Дирекция „Черноморски район“ търси служители с професионална квалификация: БИОЛОГ

Към настоящия момент в БДЧР има свободни работни места и обявени конкурси за младши експерти, за които кандидатите не е необходимо да притежават стаж по придобитата от тях специалност.

За повече информация посетете интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org или се свържете с представител на Дирекцията на телефон 052/687 452.