post

График за провеждане на практики по Зоология на безгръбначните и гръбначните животни, Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията, Ботаника (PDF)