Обучението в специалността „Фармацевтични биотехнологии“ има за цел да даде на сту­ден­ти­те теоретични познания и практически умения по основните биотехнологични дисциплини в областта на фармацевтичната индустрия, като поставя акцент върху биологичните основи на този тип технологични процеси както на клетъчно, така и на молекулярно ниво. В хода на обучението студентите усвояват умения за разработване, мониторинг и управление на технологии за получаване на биопродукти, базирани на контролирано използване на биологични системи и процеси. Учебният план е балансиран както по отношение на общобиологичните и съвременните биотехнологични дисциплини, така и по отношение на теоретичните и практическите занятия на студентите.
Дипломираните бакалаври имат разнообразни възможности за кариерно развитие, свързани с научноизследователска и производствена дейност за получаване и приложение на биопродукти (антибиотици, витамини, ензими, хормони, аминокиселини, ваксини). Професионалният облик на фармацевтичните биотехнолози ще им позволи да организират и провеждат технологични процеси в производствени условия в различни фармацевтични, биотехнологични и хранително-вкусови предприятия, специализирани микробиологични и медико-биологични лаборатории, както и в държавни институции, обслужващи здравеопазването, екологията и образованието.
Дипломираните бакалаври имат възможност да продължат обучението си в ОКС „магистър“ по избрана от тях специалност.

Специалност „Фармацевтични биотехнологии“ в професионално направление 5.11 Биотехнологии, е акредитирана от НАОА (протокол № 32/14.12.2018 от заседание на Постоянната комисия по Технически науки) с оценка 8.42.

Квалификационна характеристика