Магистърска програма „Учител по биология“ е акредитирана в рамките на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. с оценка 9.10 (протокол № 14 от 21.07.2014 г.на Постоянната комисия по Педагогически науки) за срок от 6 години.