Магистърска програма „Учител по биология“ е акредитирана в рамките на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …. от НАОА (протокол № 4/22.02.2021 г. от заседание на ПКПНСД) с оценка 9.16.