Резултати от I етап на състезанието (pdf )

За втора поредна година, Биологическият Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията”.

  Програма на състезанието

Съобщение за учителите-ръководители на отбори в състезанието „Пътешествие в биологията”, 23. 03. 2019 г.

Основните цели на състезанието са:

 1. Насърчаване на интереса към биологичните науки и повишаване на мотивацията за тяхното изучаване от учениците;
 2. Създаване на образователна среда за изява на творческия потенциал на учениците и за интелектуално съревнование между тях.
 3. Осигуряване на условия за подкрепа и бъдеща професионална реализация на изявени ученици в областта на биологията.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

„ПЪТЕШЕСТВИЕ В БИОЛОГИЯТА”

УЧАСТНИЦИ

Право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През учебната 2018/2019 година се обучават в IX, X, XI и XII клас на всички видове средни училища (общински, държавни, частни) на територията на Република България;
 • Проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в обучението по учебния предмет „Биология и здравно образование” (IX – XII клас).

ОРГАНИЗАЦИЯ

Състезанието „Пътешествие в биологията” включва два независими етапа – теоретичен и практически.

 • Първият теоретичен етап е предназначен за ученици от XI и XII клас. Състои се от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. Тестът измерва основните групи компетентности на учениците, зададени в нормативните документи (стандарти и учебни програми) за общообразователна подготовка по учебния предмет „Биология и здравно образование” (IX – X клас). Тестът включва 30 въпроси и задачи от следните няколко типа:
 1. задачи с алтернативен отговор (да/не; вярно/невярно);
 2. задачи с множествен избор;
 3. задачи за съответствие;
 4. задачи със свободен отговор.
 • Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за 90 (деветдесет) минути. Учебните задачи изискват умения за изграждане на модели, за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка чрез изучаване на учебния предмет „Биология и здравно образование” (IX – XII клас). Практическите задачи са от три типа:
 1. задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови, материални) на биологични структури, процеси и явления;
 2. ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката и молекулярната биология;
 3. задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторен експеримент.

Изпълнението на практическите задачи в екип предполага интерактивно използване на информация, знания и умения от учениците с цел създаване на всеобщ продукт (модел, решение на казус, план на експеримент, заключение от лабораторно изследване и др.).

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Преобладаващият дял от задачите, включени в двата етапа на състезанието, са съобразени с водещата тенденция на училищното обучение по природни науки, в частност по биология – формиране и развитие на природонаучна грамотност. Взети са под внимание и най-новите тенденции в съставянето на учебни задачи, включително тестови – формулирането им в реален контекст (напр. опазване на човешкото здраве и на околната среда, оценка на риска при наследствени заболявания, оценка на природния риск и др.); поставяне на ученика в ролята на изследовател; включване на факти, засилващи интереса на учениците към биологичните науки; обвързване с допълнителен илюстративен материал (снимки, графики и др.).

Основа за конструиране на задачите от двата етапа е учебното съдържание по „Биология и здравно образование” IX – X клас, нормативно зададено в действащите учебни програми по предмета за общообразователна и профилирана подготовка. За успешното изпълнение на учебните задачи са необходими знания, умения и отношения на учениците в следните области на компетентност, разписани в учебните програми по „Биология и здравно образование” IX – XII клас (в сила за учебната 2018/2019 г.):

 1. Клетка – химичен състав на живата материя, надмолекулни комплекси; структура и процеси в клетката, възпроизводство на клетката, приложение на знанията за клетката;
 2.  Многоклетъчен организъм – наследственост и изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие;
 3.  Биосфера – равнища на организация на живата материа, екологични фактори на средата, популация, биоценоза, екосистема, поведение; биосфера;
 4.  Биологична еволюция – произход на живота на Земята, еволюция на организмите (теория на Дарвин за еволюцията на организмите, съвременна теория за еволюцията), еволюция на човека, доказателства за еволюцията.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисия, съставена от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Комисията се определеля със заповед от Декана на Биологическия факултет.

Критериите за оценяването на резултатите от решаваните учебни задачи са разпределени в две групи, които съответстват на двата етапа от състезанието.

Критерии за оценяване на резултатите от индивидуално решаваните задачи през първи етап:

 • получаване на верен отговор;
 • компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача.

Оценката на участника в първия етап на състезанието се формира въз основа на събрания брой точки за вярно решени задачи и се изчислява по формулата:

Q = 2 + 4 n/N , където:

Q е оценката на участника в състезанието,

n e сумата от точките за вярно решените задачи от участника в състезанието,

N е максималния брой точки от теста.

Критерии за оценяване на резултатите от отборно решаваните задачи през втори етап:

 • получаване на вярно решение;
 • компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача;
 • ясно, точно и последователно представяне на решението на задачата;
 • оригиналност на създадения продукт и на цялостното представяне на решените задачи от екипа;
 • умения за работа в екип.

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 (три). Максималният общ брой точки от втори етап е 45 (четиридесет и пет) – по 15 точки за всяка от трите практически задачи.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на учениците, участвали в първия етап на състезанието, се извършва от комисия въз основа на индивидуалната оценка, получена от решението на тестовите задачи. Списъкът с индивидуални оценки се публикува на сайта на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” до една седмица след приключване на състезанието. В този списък, съгласно Закона за защита на личните данни (изм. ДВ.бр.7 от 19. 01.2018 г.), се включват само фиктивния номер на всеки участник в състезанието и получената от него оценка на теста.

Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидат-студентски изпит.

Ученици, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената от него оценка в кандидат-студентските изпити по биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през учебните 2019/2020 и 2020/2021 година съгласно решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет от 04.12. 2018 година (Протокол № 240).

Класирането на отборите, участвали във втория етап на състезанието, се извършва в деня на състезанието, от комисия въз основа на постигнатия брой точки от всеки екип.

Награди и вълнуващи изненади очакват ученическите отбори, постигнали най-високи и най-оригинални резултати от съвместното решение на практическите задачи през втория етап на състезанието.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

Срокът за изпращане на заявката за индивидуално участие е 12. 03. 2019 г. (17. 00 часа).

Срокът за изпращане на заявката за отборно участие е 12. 03. 2019 г. (17. 00 часа).

Не се изисква такса за право на участие в двата етапа на състезанието.

МЯСТО И ЧАС НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието “Пътешествие в биологията” ще се проведе на 23.03.2019 г. (събота) от 8.30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: ул „Тодор Самодумов № 2 (Старинен град), гр. Пловдив.

Очаквайте допълнителна информация за примери на типовете учебни задачи, включени в двата етапа на състезанието.

Описание на типовете задачи за двата етапа на ученическото състезание „Пътешествие в биологията” и примери на задачи с решения към тях:

Първи етап 
Втори етап

За контакти:

Доц. д-р Соня Костадинова (Декан на Биологическия факултет)

 e-mail: skosta@uni-plovdiv.bgsonykostadinova@gmail.com

Доц. д-р Теодора Коларова (Председател на комисията по подготовка на състезанието): e-mail: teokolarova@abv.bgteokolarova@uni-plovdiv.bg