Резултати от I етап на състезанието 2019 г. (pdf )

За трета поредна година, Биологическият Факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание „Пътешествие в биологията” на 21.03.2020 г.

Основните цели на състезанието са:

 1. Насърчаване на интереса към биологичните науки и повишаване на мотивацията за тяхното изучаване от учениците;
 2. Създаване на образователна среда за изява на творческия потенциал на учениците и за интелектуално съревнование между тях.
 3. Осигуряване на условия за подкрепа и бъдеща професионална реализация на изявени ученици в областта на биологията.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ПЪТЕШЕСТВИЕ В БИОЛОГИЯТА”

 • УЧАСТНИЦИ

Право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • През учебната 2019/2020 година се обучават в IX, X, XI и XII клас на всички видове средни училища (общински, държавни, частни) на територията на Република България;
 • Проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в обучението по „Биология и здравно образование” (IX – XII клас).
 • ОРГАНИЗАЦИЯ

Състезанието „Пътешествие в биологията” включва два независими етапа – теоретичен и практически.

Първият теоретичен етап е предназначен за ученици от XI и XII клас. Състои се от индивидуално решаване на тест за два астрономични часа. Тестът измерва основните групи компетентности на учениците, зададени в нормативните документи (стандарти и учебни програми) за общообразователна подготовка по учебния предмет „Биология и здравно образование” (IX – X клас). Тестът включва 30 въпроси и задачи от следните няколко типа:

 • задачи с алтернативен отговор (да/не; вярно/невярно);
 • задачи с множествен избор;
 • задачи за съответствие;
 • задачи със свободен отговор.

Вторият етап е предназначен за ученици от IX до XII клас. Състои се от отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за 90 (деветдесет) минути. Учебните задачи изискват умения за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка чрез изучаване на учебния предмет „Биология и здравно образование” (IX – XII клас). Всеки отбор решава практически задачи от три типа:

 • задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови, материални) на биологични структури, процеси и явления;
 • ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката и молекулярната биология;
 • задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторно изследване (наблюдение, експеримент).

Изпълнението на практическите задачи в екип предполага интерактивно използване на информация, знания и умения от учениците с цел създаване на всеобщ продукт (модел, решение на казус, план на експеримент, заключение от лабораторно изследване и др.).

 • УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Преобладаващият дял от задачите, включени в двата етапа на състезанието, са съобразени с водещата тенденция на училищното обучение по природни науки, в частност по биология – формиране и развитие на природонаучна грамотност. Взети са под внимание и най-новите тенденции в съставянето на учебни задачи, включително тестови – формулирането им в реален контекст (напр. опазване на човешкото здраве и на околната среда, оценка на риска при наследствени заболявания, оценка на природния риск и др.); поставяне на ученика в ролята на изследовател; включване на факти, засилващи интереса на учениците към биологичните науки; обвързване с допълнителен илюстративен материал (снимки, графики и др.).

Основа за конструиране на задачите от двата етапа е учебното съдържание по „Биология и здравно образование” IX – X клас, нормативно зададено в действащите учебни програми по предмета за общообразователна и профилирана подготовка. За успешното изпълнение на учебните задачи са необходими знания, умения и отношения на учениците в следните области на компетентност, разписани в учебните програми по „Биология и здравно образование” IX – X клас (в сила от 2018/2019 и 2019/2020 г.):

 1.  Химичен състав на живата материя;
 2. Надмолекулни комплекси;
 3.  Структура и процеси в клетката;
 4. Възпроизводство на клетката;
 5. Приложение на знанията за клетката.
 6.  Многоклетъчен организъм – наследственост и изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие;
 7.  Биосфера – популация, биоценоза, екосистема, екологични фактори;
 8.  Биологична еволюция – произход и развитие на живата материя; произход и еволюция на човека; доказателства за биологичната еволюция.
 • ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисии, съставени от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Комисиите се определят със заповед от Декана на Биологическия факултет.

Критериите за оценяването на резултатите от решаваните учебни задачи са разпределени в две групи, които съответстват на двата етапа от състезанието.

Критерии за оценяване на резултатите от индивидуално решаваните задачи през първи етап:

• получаване на верен отговор;

• компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача.

 Оценката на участника в първия етап на състезанието се формира въз основа на събрания брой точки за вярно решени задачи и се изчислява по формулата:

Q = 2 + 4 n/N , където:

Q е оценката на участника в състезанието,

n e сумата от точките за вярно решените задачи от участника в състезанието,

N е максималния брой точки от теста.

Критерии за оценяване на резултатите от отборно решаваните задачи през втори етап:

• получаване на вярно решение;

• компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача;

• ясно, точно и последователно представяне на решението на практическата задача;

• оригиналност на създадения продукт и на цялостното представяне на решените задачи от екипа;

• умения за екипна работа.

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 (три). Максималният общ брой точки от втори етап е 45 (четиридесет и пет) – по 15 точки за всяка от трите практически задачи.

 • КЛАСИРАНЕ

Класирането на учениците, участвали в първия етап на състезанието, се извършва от комисия въз основа на индивидуалната оценка, получена от решението на тестовите задачи. Списъкът с индивидуални оценки се публикува на сайта на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” до една седмица след приключване на състезанието. В този списък, съгласно Закона за защита на личните данни (изм. ДВ.бр.7 от 19. 01.2018 г.), се включват само формалния номер на всеки участник в състезанието и получената от него оценка на теста.

Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидат-студентски изпит.

Ученици, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената от него оценка в кандидат-студентските изпити по биология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” през учебните 2020/2021 и 2021/2022 година съгласно решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет от 17.12. 2019 година (Протокол № 249).

Класирането на отборите, участвали във втория етап на състезанието, се извършва в деня на състезанието, от комисия въз основа на постигнатия брой точки от всеки екип.

Награди и вълнуващи изненади очакват ученическите отбори, постигнали най-високи и най-оригинални резултати от съвместното решение на практическите задачи през втория етап на състезанието.

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО:

За участие в първия етап е необходима предварителна регистрация с попълване на заявка за индивидуално участие.

Срокът за изпращане на заявката за индивидуално участие е 08. 03. 2020 г. (17. 00 часа).

За участие във втория етап е необходима предварителна регистрация с попълване на заявка за отборно участие. Допуска се участие с до два отбора за едно училище.

Срокът за изпращане на заявката за отборно участие е 08. 03. 2020 г. (17. 00 часа).

Не се изисква такса за право на участие в двата етапа на състезанието.

 • МЯСТО И ЧАС НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието “Пътешествие в биологията” ще се проведе на 21.03.2020 г. (събота) от 8.30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: ул „Тодор Самодумов № 2 (Старият град), гр. Пловдив.

Очаквайте допълнителна информация за примери на типовете учебни задачи, включени в двата етапа на състезанието.

За контакти:

Доц. д-р Соня Костадинова (Декан на Биологическия факултет)

 e-mail: skosta@uni-plovdiv.bgsonykostadinova@gmail.com

Доц. д-р Теодора Коларова (Председател на комисията по подготовка на състезанието): e-mail: teokolarova@abv.bgteokolarova@uni-plovdiv.bg