Изследователски центрове

• Център за изследване факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране на ендометриалната рецептивност;
• Мултифункционална лаборатория за селекционна, популационна и екологична генетика;
• Специализиран център за научна, обучителна и диагностична работа за нуждите на апидологията и серикологията в България;
• Изследователски център за проучване структурата на пребиотици и техния функционален потенциал, спрямо микроорганизмите, асоциирани с човешкото здраве.

 Текущи проекти

 • Проект: BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020;
 • Договор № BG16RFOP002-1.005-0335-C01 „Провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на иновативна система за персонализиран подход при профилактика,  диагностика и препоръки за лечение на дисбиоза”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
 • Проект Д01-160/28.08.2018 г. от програма Национална пътна карта за научна инфраструктура на тема „Съхранение на енергия и водородна енергетика” (НИ СЕВЕ);
 •  Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“, съгласно ПМС решение 658/14.09.2018;
 •  Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – ЕПЛЮС, съгласно ПМС решение 577/17.08.2018, приложение № 2;
 •  Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти, съгласно ПМС решение 577/17.08.2018, приложение № 11;
 • 765492 — ELBA Innovative Training Networks (ITN), Horizon 2020  Еurоpean Liquid Biopsies Academy“ ELBA;
 • ДН06/6, Идентифициране на специфични взаимодействия между Potato Spindle Tuber Viroid и два български сорта пипер, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН, 2016-2019;
 • Договор № ДН 17/25 от 20.12.2017 г. „Получаване, пречистване и имобилизация на липаза при твърдофазово култивиране на Rhizopus arrhizus като средство за разработване на еко и „зелени“ технологии”, УХТ и Фонд “Научни изследвания” – МОН;
 • ДМ01/2 „Установяване на механизъм за биофункционализация на наночастици с цел усъвършенстване възможностите за детекция на специфични маркери за автоимунни заболявания“, Конкурс „Финансиране на научни изследвания на млади учени“, финансиран от Фонд „Научни изследвания – МОН, 2016-2018;
 • ДМ01/7/17.12.2016 Изследване функционалните свойства на гликозилтрансферази от млечнокисели бактерии, използвани при контролиран синтез на олигозахариди с повишени пребиотични свойства, „Финансиране на научните изследвания на млади учени“, финансиран от Фонд „Научни изследвания – МОН, 2016/2018;
 • ДН01/2 „Прилагане принципите на полифазната таксономия към таксони от отдел Cyanobacteria /Cyanoprokaryota/ със спорна или неясна таксономична позиция. Филогенетични и еволюционни зависимости“, Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания“, финансиран от Фонд „Научни изследвания – МОН, 2016-2019