Изследователски центрове

Изграждането на няколко специализирани изследователски центъра значително улесни изследователската дейност на Биологическия факултет и може да се смята за едно от най-големите постижения през последните години.

Изследователските центрове са:

• Център за изследване факторите, повлияващи имплантацията на човешкия ембрион и оценка и модулиране на ендометриалната рецептивност.
• Мултифункционална лаборатория за селекционна, популационна и екологична генетика, за нуждите на пчеловъдството, бубарството и рибовъдството в България.
• Специализиран център за научна, обучителна и диагностична работа за нуждите на апидологията и серикологията в България.
• Геномен изследователски център.
• Изследователски център за проучване структурата на пребиотици и техния функционален потенциал, спрямо микроорганизмите, асоциирани с човешкото здраве.

 

Текущи проекти

Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Проекти „Научни изследвания“:

НИ15-БФ- 003/19.04.2015 „Интегрирани биологични подходи за мониторинг на приоритетни вещества във води“
Ръководител: доц. д-р Гана Гечева

Проекти „Млади учени“:

МУ15-БФ- 004/22.04.2015 „Възможности за прилагане на биохимични, хистохимични и хистологични промени в органи на риби като биомаркер за доказване на замърсяване с приоритетни устойчиви органични замърсители съгласно DIRECTIVE 2013/39/ЕС“
Ръководител: доц. д-р Еленка Георгиева

МУ15-БФ- 013/23.04.2015 „Центрове на ендемизъм на Балканския полуостров и Източното Средиземноморие: таксономични, зоогеографски и популационно- генетични изследвания“
Ръководител: доц. д-р Анелия Стоянова

Студентски проекти:

СП15-БФ- 005/24.04.2015 „Изследване на здравно-екологичните компетенции на ученици и студенти като съвременна тенденция в образованието по Природни науки и екология“
Ръководител: доц. д-р Маргарита Панайотова

СП15-БФ- 014/11.05.2015 „Интегриране на пасивния и активния фитомониторинг при оценка на КАВ в градска среда“
Ръководител: проф. д-р Илиана Велчева

СП15-БФ- 016/11.05.2015 „Разработване на идеен проект за изграждане на екопътека и на методични модели за екологично образование в природна среда“
Ръководител: доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова