В учеб­ния план на специалността са вклю­че­ни дис­ци­пли­ни ка­то мо­ле­ку­ляр­на иму­но­ло­гия, мо­ле­ку­ляр­на ге­не­ти­ка, мо­ле­ку­ляр­на био­тех­но­ло­гия, мо­ле­ку­ляр­на ево­лю­ция, биоинформатичен анализ и др. Ла­бо­ра­тор­ни­те упраж­не­ния за­поз­на­ват сту­ден­ти­те със съ­вре­мен­ни­те ме­то­ди за изо­ли­ра­не и ана­лиз на ДНК, РНК и бел­тъ­ци, PCR, кло­ни­ра­не на ге­ни, SDS-PA­GE и Wes­tern blot, ен­зи­мен ана­лиз. Пре­дви­де­но е за­си­ле­но об­уче­ние по ан­глий­ски език.
За­вър­ши­ли­те спе­циа­ли­сти мо­гат да ра­бо­тят в на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски ин­сти­ту­ти, във фар­ма­цев­тич­на­та, хра­ни­тел­но-вку­сова­та и аг­рар­на­та про­миш­ле­ност, в кри­ми­на­ли­сти­ка­та, как­то и в био­тех­но­ло­гич­ни, био­хи­мич­ни, кли­нич­ни, ге­не­тич­ни и ме­ди­цин­ски ла­бо­ра­то­рии. Об­уче­ние­то е съоб­ра­зе­но с ев­ро­пей­ски­те стан­дар­ти, ко­ето да­ва въ­змож­ност за спе­циа­ли­за­ции и ре­а­ли­за­ция в чуж­би­на.
Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

Квалификационна характеристика