mastersMB-posterA3HQ

 

Магистърска програма „Молекулярна биолотия и биотехнология“ е акредитирана в рамките на професионално направление 4.3. Биологически науки с оценка 9.41 (протокол № 9 от 14.04.2014 г.на Постоянната комисия по Природни науки, математика и информатика) за срок от 6 години.

Магистърската програма предлага обучение в съвременни направления на молекулярната биология като геномика, транскриптомика, протеомика и метаболомика най-вече на еукариотни организми, които са фундаментални за биотехнологичната индустрия. Лабораторната подготовка с методи и техники, свързани с рекомбинантна ДНК технологии, е осигурена от наличието на най- съвременни апарати за молекулен анализ и визуализация. Особено внимание се обръща на взаимовръзката между продуцентите на продукти, произвеждани в биотехнологичните производства, и човека като техен краен потребител.
Формите на учебна работа включват: лекции, семинари, лабораторни и биоинформатични упражнения. Учебната дейност се извежда от висококвали-фицирани преподаватели, специализирали в европейски и американски универ-ситети. Обучението е свързано и частично допълнително финансирано от национални (НФНИ–МОН) и международни (Рамкови програма, SCOPES, ERASMUS) научни и образователни проекти. Обучението по предлаганата магистратура ще се извърши на блоков принцип и при спазване на системата за трансфер на кредити в Европа – ECTS.
Магистърската програма подготвя специалисти с широк спектър за реализация – в научни лаборатории у нас и в чужбина, в биотехнологични и фармацевтични компании, в лаборатории за анализ на храни, клинични лаборатории и др.