Обучението в специалност “Микробиология и вирусология” на ОКС “бакалавър” започва от учебната 2020/2021 г. и има за цел да подготви специалисти с квалификация “микробиолог“.

Освен базисна, общобиологична подготовка, обучението е насочено към специфични, профилиращи знания в различните области на науката микробиология – паразитология, микология, фикология, вирусология, имунология, микробна патогенеза, микробен метаболизъм, индустриална микробиология.

Учебният план е балансиран по отношение на теоретичната и практическата подготовка, с цел студентите да овладеят умения за работа с микроорганизми, за микробиологични изследвания и диагностика в клиничната практика и промишлеността.

Квалификационна характеристика