Об­уче­ние­то по спе­циал­ност­та „Ме­ди­цин­ска био­ло­гия“ се основава на ин­тер­дис­ци­пли­нар­ни под­хо­ди при изу­ча­ва­нето на клю­чо­ви­те био­ло­гич­ни ме­ха­низ­ми, ле­жа­щи в ос­но­ва­та на ре­ди­ца за­бо­ля­ва­ния при чо­ве­ка. За­вър­ши­ли­те та­зи спе­циал­ност придобиват експертни знания и умения по ме­ди­цин­ска био­ло­гия и тях­на­та ро­ля е да ос­игу­рят на­уч­но-при­лож­на­та ба­за на ме­ди­ци­на­та, включ­ва­ща раз­ра­бо­тва­не на но­ви ме­то­ди и сред­ства за ди­аг­но­сти­ка и ле­че­ние на раз­лич­ни за­бо­ля­ва­ния. Ос­нов­на цел е вне­дря­ва­не­то на на­уч­ни­те от­крит­ия в ме­ди­цин­ска­та прак­ти­ка и раз­про­стра­не­ние­то на те­зи поз­на­ния сред ши­ро­ка­та об­ще­стве­ност. Екс­пер­ти­те по ме­ди­цин­ска био­ло­гия осъществяват връзката меж­ду нау­ка­та, ме­ди­цин­ска­та прак­ти­ка и об­ще­стве­но­то здра­ве­опаз­ва­не.
Дипломираните бакалаври мо­гат да на­ме­рят ре­а­ли­за­ция в из­сле­до­ва­тел­ски био­ме­ди­цин­ски ин­сти­ту­ти и учеб­ни за­ве­де­ния; в кли­нич­ни ла­бо­ра­то­рии, как­то и в раз­лич­ни сек­то­ри на здра­ве­опаз­ва­не­то.
Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­в­ри имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

Квалификационна характеристика