ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (Решение на ФС, протокол No 211/02.02.2016 г.)

Председател: доц. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова
доц. д-р Гана Гечева
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
гл. ас. д-р Елена Апостолова
доц. д-р Емилия Андреенко
гл.ас. д-р Весела Митковска
студент Лазаринка Коева (Биология и химия)

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ (Решение на ФС, протокол No 212/ 08.03.2016 г.)

Председател: доц.д-р Соня Костадинова
Членове: проф.д-р Евгения Нешова Иванова
доц. д-р Тонка Василева
доц. д-р Атанас Арнаудов
доц. д-р Анелия Стоянова
доц. д-р Мариана Гозманова
гл.ас. д-р Ивелин Моллов
гл.ас. д-р Снежана Видева

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (заповед Р33-424 / 02.02.2016 г.)

Доц. д-р Веселин Баев – Биологически факултет

КОСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (Решение на ФС, протокол №212 / 08.03.2016 г.)

Председател: Доц. д-р Анелия Стоянова
Членове: Проф.д-р Румен Младенов
Проф.д-р Балик Джамбазов
Проф.д-р Илиана Велчева
Проф. д-р Велизар Гочев
Проф. д-р Илия Денев
Доц.д-р Атанас Арнаудов

КОМИСИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ (Решение на ФС, протокол No 212/ 08.03.2016 г.)

Председател: Доц. д-р Иванка Димитрова
Членове:  Проф.д-р Румен Младенов
Проф.д-р Евгения Нешова Иванова
Проф.д-р Илиана Велчева
Проф. д-р Велизар Гочев
Доц.д-р Атанас Арнаудов
Доц. д-р Анелия Стоянова
Проф.д-р Валентина Тонева
Доц.д-р Делка Карагьозова (за специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“)
Доц.д-р Теодора Коларова (за специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“)
Радослав Рангелов – студент, 2 курс, Мол.биология

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2017/2018 (Решение на ФС, протокол No 220/15.11.2016 г.)

Председател: Доц.д-р Делка Карагьозова
Членове: Доц.д-р Соня Костадинова
Доц.д-р Иванка Димитрова
Доц.д-р Тонка Василева
Доц.д-р Гана Гечева
Доц.д-р Емилия Андреенко
Гл.ас.д-р Младен Найденов
Гл.ас.д-р Тихомир Въчев
Гл.ас.д-р Ценка Радукова
Гл.ас.д-р Иван Стоянов
Гл.ас.д-р Весела Митковска
Гл.ас.д-р Десислава Арнаудова

КОМИСИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  (Заповед Р33-6028/19.12.2016 г.)

Председател: доц.дбн Дилян Георгиев
Членове: доц.д-р Теодора Коларова
доц.д-р Иванка Тенева-Джамбазова
доц.д-р Емилия Андреенко
гл.ас.д-р Таня Гирова
гл.ас.д-р Тихомир Въчев
гл.ас.д-р Стела Стоянова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ (Решения на ФС, протокол No 222/31.01.2017 г.)

Председател: проф.д-р Галина Яхубян
Членове: доц.д-р Детелина Белкинова
доц.д-р Тонка Василева
доц.д-р Емилия Андреенко
гл.ас.д-р Ивелин Моллов
гл.ас.д-р Иван Стоянов
гл.ас.д-р Десислава Арнаудова
Магдалена Симидарева – студент (Медицинска биология)