КОМИСИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОЦЕНКИ (Решения на ФС, протокол № 223/28.02.2017 и протокол № 229/10.10.2017 )
Председател:  Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова
Членове: Проф. д-р Иванка Димитрова Дюлгерова
Проф. д-р Илия Николов Илиев
Доц.д-р Анелия Стоянова

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО (ФС, протокол No 240/04.12.2018 г.)
Председател: проф. д-р Теодора Стайкова
Членове: доц. д-р Делка Карагьозова
доц. д-р Гана Гечева
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
гл. ас. д-р Елена Апостолова
доц. д-р Емилия Андреенко
гл.ас. д-р Весела Митковска
студент Ясмина Пламенова Иванова (II курс специалност Биология)

Комисия за институционална акредитация (ФС, протокол No 230/21.11.2017):

Председател: Доц.д-р Соня Костадинова

Членове: Доц.д-р Теодора Стайкова
Доц.д-р Иванка Димитрова
Доц. д-р Анелия Стоянова
Доц.д-р Тонка Василева
Доц.д-р Мариана Гозманова
Гл.ас. д-р Ивелин Моллов
Гл.ас. д-р Пламен Стоянов
гл.ас. д-р Елена Апостолова
гл.ас. д-р Весела Митковска
гл.ас. д-р Младен Найденов
гл.ас.д-р Мариана Мърхова

КОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (заповед Р33-424 / 02.02.2016 г.)
Доц. д-р Веселин Баев – Биологически факултет

КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ КЪМ БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (ФС, протокол №212 /08.03.2016 г.)
Председател: Доц. д-р Анелия Стоянова
Членове: Проф.д-р Румен Младенов
Проф.д-р Балик Джамбазов
Проф.д-р Илиана Велчева
Проф. д-р Велизар Гочев
Проф. д-р Илия Денев
Доц.д-р Атанас Арнаудов

Комисия за акредитация на професионално направление 4.3 Биологически науки (Решения на ФС протокол № 240/04.12.2018 г. и протокол №243/19.03.2019 г):
Председател: доц. д-р  Соня Костадинова Трифонова
Членове: проф. д-р Теодора Атанасова  Стайкова
проф. д-р Иванка Жечева Димитрова
проф. д-р Галина Тенева Яхубян
проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов
доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
доц. д-р Иванка Иванова Тенева
доц. д-р Гана Минкова Гечева
доц. д-р Силвия Нагулова Младенова
гл.ас. д-р Мариана Иванова Мърхова
гл.ас. д-р Елена Димитрова Апостолова
гл.ас. д-р Весела Илиева Митковска
биолог Маринела Красимирова Цанкова

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2018/2019 (протокол на ФС № 230/21.11.2017 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Проф.д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
ЧЛЕНОВЕ:  Доц.д-р  Соня Костадинова Трифонова
Доц.д-р  Делка Василева Карагьозова-Дилкова
Доц. д-р Гана Минкова Гечева
Доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко
Гл.ас. д-р Младен Маринов Найденов
Гл.ас. д-р Тихомир Илиев Въчев
Гл.ас. д-р Ценка Иванова Радукова
Гл.ас. д-р Иван Йорданов Стоянов
Гл.ас. д-р Весела Илиева Митковска
Гл.ас. д-р Десислава Невенова Арнаудова
Гл. ас. д-р Иван Златков Илиев

КОМИСИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КСК 2019/2020 (протокол на ФС № 240/04.12.2018 г.)
Председател: проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
Членове: доц. д-р  Соня Костадинова Трифонова
доц. д-р  Делка Василева Карагьозова-Дилкова
гл.ас. д-р Слави Атанасов Тинешев
гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова
гл.ас. д-р Славея Тенчева Петрова
гл.ас. д-р Ценка Иванова Радукова
гл.ас. д-р Иван Йорданов Стоянов
гл.ас. д-р Десислава Невенова Арнаудова
гл. ас. д-р Иван Златков Илиев

КОМИСИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ  (Заповед Р33-3764/12.07.2019 г.)
Председател: доц.д-р Емилия Атанасова Андреенко
Членове: доц.д-р Теодора Александрова Коларова
доц.д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов
гл.ас.д-р Таня Димитрова Гирова
гл.ас.д-р Тихомир Илиев Въчев
гл.ас.д-р Стела Георгиева Стоянова

ЕТИЧНА КОМИСИЯ (Решение на ФС, протокол No 246/12.07.2019 г.)
Председател: доц.д-р Детелина Белкинова
Членове: доц.д-р Тонка Атанасова Василева
доц.д-р Емилия Атанасова Андреенко
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов
гл.ас.д-р Иван Йорданова Стоянов
гл.ас.д-р Десислава Невенова Арнаудова
гл.ас.д-р Евелина Иванова Даскалова
Магдалена Симидарева – студент (Медицинска биология)

КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ (Решение на ФС, протокол No 241/29.01.2019 г.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова- зам. Декан
ЧЛЕНОВЕ: Проф. д-р Валентина Тодорова Тонева
Проф. д-р Евгения Нешова Иванова
Проф. д-р Румен Димитров Младенов
Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева
Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев
Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов
Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
студент Белослава Генова (II курс Екология и ООС)