Print

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието , обучението , младежта и спорта . Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

Повече информация на https://uni-plovdiv.bg/
или на http://ec.europa.eu/

РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Договори към Биологическия факултет
 

Координатор за Биологически факултет
Гл.ас. д-р Весела Янчева
тел: 032/261 540
e-mail: vyancheva@uni-plovdiv.bg, veselayancheva@yahoo.com

Институционален Еразъм координатор
Доц. д-р Борян Янев
тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@gmail.com

Във връзка с предстоящите Еразъм+ мобилности селекцията на студенти ще става със сканирана страница от студентската книжка и писмено уверение от кандидата (в свободен текст), в което посочва успеха си от предходния семестър /година/ до момента, като в него изрично трябва да спомене, че няма повече от един невзет изпит. При невярно подадена информация ще му бъде отказана мобилността при наличие на достатъчно други канидадати. Не се работи с академични справки – такива се издават само на тези, на които изрично ги изискват от приемащия университет, и то след успешна селекция на ниво Learning Agreement.