Магистърска програма „Екология, управление и контрол на околната среда“ е акредитирана в рамките на професионално направление 4.3. Биологически науки с оценка 9.41 (протокол № 9 от 14.04.2014 г.на Постоянната комисия по Природни науки, математика и информатика) за срок от 6 години.

Квалификационна характеристика (PDF).