През 1962 година в новосъздадения Висш педагогически институт са разкрити две структурни звена по ботаника – Обща ботаника (Анатомия, морфология и физиология на растенията) и Специална ботаника (Систематика и география на растенията) с основател и ръководител доц. д-р Димитър Воденичаров (от 1980 г. професор). През 1974 година се отделя и обособява самостоятелна катедра „Физиология на растенията“. От 2002 година към катедра „Ботаника“ е присъединена катедра „Методика на обучението по биология“, а през 2021 година катедрата е преименувана на „Ботаника и биологическо образование“. Ръководители на катедрата са били проф. д-р Димитър Воденичаров (1962-1972, 1979-1994), доц. д-р Дафина Нинова (1994-1995), проф. дбн Иван Киряков (1995-2010), доц. д-р Детелина Белкинова (2011-2015) и проф. д-р Румен Младенов (2015-2020).

През 1963 година към катедрата е създадена и се поддържа колекция от живи водораслови култури. Организирана и ръководена от проф. Димитър Воденичаров (в периода 1963-1994), колекцията става основа за развитие на експерименталната алгология в България. Колекцията фигурира под името Plovdiv Algal Culture Collection (PACC) в списъка на най-големите световни колекции от живи водорасли. В резултат на международни контакти и обмен на щамове през 80-те години колекцията е обогатена с култури от 11 чуждестранни колекции: Gottingen (SAG), Plon [MPI], Julich [IBI], Paris (ALCP), Chech Republic (CCALA, CAUP) и др. През 1989 година, след закриване на Софийската водораслова колекция (RPLA), фондът й е прехвърлен в PACC. Така колекцията в Пловдив става единствен център (национална банка) за съхраняване на водораслови култури у нас и на Балканския полуостров и основа за научноизследователска и учебна работа, както в Биологическия факултет на Пловдивския университет, така и в други научни и учебни центрове. В момента тя съдържа 774 щама, принадлежащи към 249 вида от 103 рода, главно сладководни зелени водорасли и цианобактерии.

Към катедра „Ботаника и биологическо образование“ съществуват учебни ботанични колекции от спиртни, формалинови и сухи препарати на гъби, водорасли и висши растения, както и богат хербариум, предназначен за учебна и научна работа.

Изследователски области

Направление Ботаника има широк изследователски профил, който включва: растително разнообразие и екология – фитоценология, фитоиндикация на антропогенно замърсяване; лечебни и етерични растения – биологичноактивни вещества; фикология – таксономия на зелени водорасли (Chlorococcales), молекулярно-генетична характеристика на Cyanoprokaryota; токсичност и биологична активност на Cyanoprokaryota – механизми на действие на цианотоксините; сладководен фитопланктон – мониторинг и фитопланктон-базирана оценка на екологичното състояние на езерата.

Направление Биологическо образование има спектър от изследователски интереси, които обхващат: методология на биологическото образование, методическа интерпретация и анализ на ефекта от прилагане на теории за учене в процеса на обучението по биология на различни образователни равнища; дейностите преподаване и учене в системата на обучението по биология изследване на връзки между компонетите, характеризиращи дейностите (цели, мотиви, съдържание, стратегии на преподаване и учене, контрол и регулация); съдържание на биологическото образование, стандарти за учебно съдържание и учебни програми по биология в контекста на националните образователни реформи; проектиране и прилагане на учебни програми за здравно и екологично образование в училищна среда; рефлексията в образователния процес по биология.

 
Ръководител катедра:
Проф. д-р Пламен Стоянов – e-mail: pstoyanov@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 518

Проф. д-р Румен Младенов – e-mail: rummlad@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 505
Проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова – e-mail: ivadim@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 505
Доц. д-р Детелина Белкинова – e-mail: detbel@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 568
Доц. д-р Делка Карагьозова-Дилкова – e-mail: dkarag@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 504
Доц. д-р Иванка Тенева-Джамбазова – e-mail: teneva@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 514
Доц. д-р Теодора Коларова – e-mail: teokolarova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 504
Доц. д-р Ценка Радукова – e-mail: radoukova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 514
Доц. д-р Златка Ваклева – e-mail: zlatkavakleva@uni-plovdiv.bg ; тел. (032) 261 504
Гл.ас. д-р Красимир Тодоров – e-mail: ktodorov@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 528
Гл. ас. д-р Цветелина Младенова – e:mail: cmladenova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 568
Ас. Доника Гюзелева – e-mail: dgyuzeleva@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 528
Ас. Красен Касамарков  – e-mail: krasen.kasamarkov@uni-plovdiv.bg
Ас. Иван Гърков – e-mail: ivan.garkov@uni-plovdiv.bg

Преподавател Гергана Станкова – e-mail: gstankova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 504
Биолог Галина Илиева – e:mail: g_s_ilieva@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 877

Биолог д-р Цветелина Андонова – ts_andonova @ uni-plovdiv.bg

bot1bot2

bot3bot4

bot5