bot

През 1962 г. в новосъздадения ВПИ са разкрити две структурни звена по ботаника – Обща ботаника (Анатомия, морфология и физиология на растенията) и Специална ботаника (Систематика и география на растенията) с основател и ръководител доц. д-р Димитър Воденичаров (от 1980 професор). През 1974 година се отделя и обособява самостоятелна катедра „Физиология на растенията“. През 2002 г. към катедра „Ботаника“ е присъединена катедра „Методика на обучението по биология“.
През 1963 г. към катедрата е създадена и се поддържа колекция от живи култури от водорасли. Организирана и ръководена от проф. Д. Воденичаров (в периода 1963 1994), колекцията става основа за развитие на експерименталната алгология у нас. Колекцията фигурира под името Plovdiv Algal Culture Collection (PACC) в списъка на най-големите световни колекции от живи водорасли. В резултат на международни контакти и обмен на щамове през 80-те години колекцията е обогатена с култури от 11 чуждестранни колекции: Gottingen (SAG), Plon [MPI], Julich [IBI], Paris (ALCP), Chech Republic (CCALA, CAUP) и др. През 1989 година, след закриване на Софийската водораслова колекция (RPLA), фондът й е прехвърлен в PACC. Така колекцията в Пловдив става единствен център (национална банка) за съхраняване на водораслови култури в България и на Балканския полуостров и основа за научноизследователска и учебна работа, както в Биологическия факултет на ПУ, така и в други научни и учебни центрове. В момента тя съдържа 774 щама, принадлежащи към 249 вида от 103 рода, главно сладководни зелени водорасли и цианобактерии.
Към катедра Ботаника и МОБ съществуват учебни ботанични колекции от спиртни, формалинови и сухи препарати на гъби, водорасли и висши растения, както и богат хербариум, предназначен за учебна и научна работа.

Изследователски области

Секция “Ботаника” на катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“ има широк изследователски профил, който включва сухоземни и водни растения, с акцент върху систематиката и еволюцията, адаптивна морфология и структура на съобществата. Повечето от изследователските разработки са насочени към точно определяне на таксономичното разнообразие от растения, водорасли, гъби и лишеи.
Секция “Методика на обучението по биология” към катедрата има широк спектър от изследователски интереси, които обхващат:
• Методология на биологичното образование методическа интерпретация и анализ на ефекта от прилагане на теории за учене в процеса на обучението по биология на различни образователни равнища;
• Дейностите преподаване и учене в системата на обучението по биология изследване на връзки между компонетите, характеризиращи дейностите (цели, мотиви, съдържание, стратегии на преподаване и учене, контрол и регулация).
• Съдържание на биологичното образование стандарти за учебно съдържание и учебни програми по биология в контекста на националните образователни реформи; образа; проектиране и прилагане на учебни програми за здравно и екологично образование в училищна среда.

Основни изследователски направления

Секция „Ботаника”
• Растително разнообразие и екология – фитоценология, фитоиндикация на антропогенно замърсяване, мониторинг и макрофитнобазирана оценка на екологичния статус на езера и реки;
• Лечебни и етерични растения – биологичноактивни вещества на растенията;
• Фикология – таксономия на зелени водорасли (Chlorococcales), молекулярно-генетична характеристика на Cyanoprokaryota;
• Токсичност и биологична активност на Cyanoprokaryota – механизми на действие на цианотоксините; методи за детекция на токсични видове Cyanoprokaryota.
• Сладководен фитопланктон – мониторинг и фитопланктон-базирана оценка на екологичното състояние на езерата.
Секция “Методика на обучението по биология”
• Здравно образование и възпитание в училищна среда;
• Екологично образование и възпитание в училищна;
• Личностно-ориентирани стратегии в обучението по биология;
• Рефлексията в образователния процес по биология.

Ръководител катедра:
Доц. д-р Пламен Стоянов – e-mail: pstoyanov@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 568, 261 518

Секция БОТАНИКА
Проф. д-р Румен Младенов – Ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”
e-mail: rummlad@uni-plovdiv.bg; тел. номер: (032) 261 568;
Проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова – e-mail: ivadim@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 505
Доц. д-р Детелина Белкинова – e-mail: detbel@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 568
Доц. д-р Иванка Тенева-Джамбазова – e-mail: teneva@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 514
Гл.ас. д-р Койчо Коев – e-mail: koevk@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 528
Гл.ас. д-р Ценка Радукова – e-mail: radukova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 514
Гл.ас.д-р Красимир Тодоров – e-mail: ktodorov@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 505
Биолог Галина Илиева – e:mail: g_s_ilieva@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 877
Биолог Цветелина Младенова – e:mail: cmladenova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 877

Секция МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

Доц. д-р Делка Карагьозова – e-mail: dkarag@uni-plovdiv.bg, dkarag@abv.bg; тел. (032) 261 504
Доц. д-р Маргарита Панаьотова – e-mail: margopan@uni-plovdiv.bg ; тел. (032) 261 504
Доц. д-р Теодора Коларова – e-mail: teokolarova@uni-plovdiv.bg; тел. (032) 261 504
Гл.ас.д-р Златка Ваклева – e-mail: zlatkavakleva@uni-plovdiv.bg ; тел. (032) 261 504

bot1bot2

bot3bot4

bot5