В спе­циал­ност “Биология и химия” сту­ден­ти­те имат въ­змож­ност да усво­ят си­стем­ни зна­ния за ос­нов­ни­те био­ло­ги­че­ски, хи­ми­че­ски и пе­да­го­ги­че­ски нау­ки чрез раз­но­об­раз­ни фор­ми на ор­га­ни­за­ция на учеб­ния про­цес.
Дипломираните бакалаври по­лу­ча­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­цион­ната сте­пен „ба­ка­лавър“ с про­фе­си­онал­на ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по био­ло­гия“ и „учи­тел по хи­мия“. То­ва им да­ва рав­но­стой­ни въ­змож­но­сти за ре­а­ли­за­ция ка­то учи­те­ли по био­ло­гия и по хи­мия в ос­нов­но­то и в сред­но­то учи­ли­ще, а съ­що та­ка и ка­то ръ­ко­во­ди­те­ли на шко­ли, кръ­жо­ци и дру­ги уче­ни­че­ски гру­пи към об­щин­ски цен­тро­ве за ра­бо­та с де­ца и в раз­лич­ни не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции.
Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност в био­ло­ги­че­ско, хи­ми­че­ско или пе­да­го­ги­че­ско на­пра­вле­ние.