По вре­ме на об­уче­ние­то си сту­ден­ти­те био­ло­зи по­лу­ча­ват се­риоз­ни поз­на­ния и под­го­тов­ка по ос­нов­ни био­ло­гич­ни дис­ци­пли­ни – бо­та­ни­ка, зо­о­ло­гия, ана­то­мия и фи­зио­ло­гия на чо­ве­ка, еко­ло­гия, ге­не­ти­ка, ми­кро­био­ло­гия, био­хи­мия, клетъ­чна био­ло­гия, ем­брио­ло­гия и хи­сто­ло­гия, мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия и ген­но ин­же­нер­ство. За­дъл­жи­тел­ни­те и из­би­ра­е­ми­те дис­ци­пли­ни от учеб­ния план са с ба­лан­си­ра­ни учеб­ни про­гра­ми и са ака­де­мич­но и тех­ни­че­ски об­ез­пе­че­ни. Учеб­ни­ят пла­н, учебните програми и съдържанието на учеб­ния про­цес са пред­по­став­ка и си­гур­на ба­за за при­до­би­ва­не на зна­ния по всич­ки фун­да­мен­тал­ни био­ло­гич­ни на­пра­вле­ния.
Ус­пеш­но ди­пло­ми­раните бакалаври имат въ­змож­но­сти за доб­ра ре­а­ли­за­ция бла­го­да­ре­ние на своя­та тео­ре­тич­на и прак­ти­че­ска под­го­тов­ка – мо­гат да про­веж­дат на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ска дей­ност и да ре­ша­ват раз­лич­ни за­да­чи в област­та на био­ло­гия­та ка­то ця­ло; да ра­бо­тят в раз­лич­ни на­уч­но­из­сле­до­ва­тел­ски зве­на на БАН; в учеб­ни и про­из­вод­стве­ни био­ло­гич­ни ла­бо­ра­то­рии и ин­сти­ту­ти; във вис­ши учи­ли­ща; в дър­жав­ни ин­сти­ту­ции, об­слу­жва­щи здра­ве­опаз­ва­не­то и об­ра­зо­ва­ние­то.
Ди­пло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

Квалификационна характеристика