Об­уче­ние­то в специалност “Биоинформатика” включ­ва как­то ос­нов­ни био­ло­гич­ни дис­ци­пли­ни, та­ка и пред­ме­ти, тяс­но свър­за­ни с мо­дер­ни­те ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии и про­гра­ми­ра­нето за нуж­ди­те на био­ин­фор­ма­ти­ка­та. Ос­нов­ният ак­цент в об­уче­ние­то е в област­та на мо­ле­ку­ляр­на­та био­ло­гия, мо­ле­ку­ляр­на­та ге­не­ти­ка, про­гра­ми­ра­не­то в био­ин­фор­ма­ти­ка­та, ин­фор­ма­цион­но­то мо­де­ли­ра­не, ево­лю­ци­он­ни­те мо­де­ли и др.
За­вър­ши­ли­те спе­циал­ност­та мо­гат да ра­бо­тят ка­то био­ин­фор­ма­ти­ци във всич­ки на­уч­ни ин­сти­ту­ти, свър­за­ни с био­ло­гия­та и ин­фор­ма­ти­ка­та; в ла­бо­ра­то­рии и фир­ми, свър­за­ни с про­из­вод­ство­то на ле­кар­ства и био­про­дук­ти, у нас и в чуж­би­на. Ди­п­ло­ми­ра­ни­те ба­ка­ла­ври имат възможност да продъл­жат об­уче­ние­то си в ОКС „магистър“ по из­бра­на от тях спе­циал­ност.

Квалификационна характеристика