Биоинженерството е интердисциплинарна област, която прилага инженерните принципи на проектиране и анализ към биологичните системи и биомедицинските технологии.

Обучението има за цел да подготви специалисти, които могат да организират и управляват биотехнологични процеси, да контролират и оптимизират технологичните процеси в различни производства, да вземат управленски решения, съобразени с икономическия ефект. Дипломираните инженер-биотехнолози имат разнообразни възможности за кариерно развитие, свързани с провеждане на биотехнологични процеси в индустриални условия. Професионалният облик на инженер-биотехнолозите ще позволи да се реализират в биотехнологични компании, проектантски организации, одиторски и търговски фирми и в академичните среди.

Обучението по специалността „Биоинженерство“ се провежда съвместно с Физико-технологичния факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Осигурена е специфична учебна база – учебни лаборатории с необходимото оборудване.

Квалификационна характеристика