Учебни планове в сила от уч. 2022/2023 г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Специалности “Биология и химия” и “Биология и английски език” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ….  са акредитирани от НАОА (протокол № 4/22.02.2021 г. от заседание на ПКПНСД) с оценка 9.16.

Биология и химия: I – II курс (Избираеми и факултативни), III – IV курс; (Избираеми и факултативни)
Биология и английски език: I – II курс (Избираеми и факултативни), III – IV курс (Избираеми и факултативни)

Направление 4.3 Биологически науки

Специалностите в професионално направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/29.03.2021 г. от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.49.

Биология, редовно обучение: I – II курс, III курс (Избираеми и факултативни – I, II, III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Биология, задочно обучение: I курс (Избираеми), II курс (Избираеми), III курс (Избираеми),  IV курс (Избираеми)

Екология и опазване на околната среда, редовно обучение: I курс, II курс, III курс, (Избираеми и факултативни – I, II, III курс), IV  курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Екология и опазване на околната среда, задочно обучение: I курс (Избираеми),  II курс (Избираеми), III курс, IV курс (Избираеми III-IV курс)

Медицинска биология: I – II курс, III курс (Избираеми и факултативни I, II, III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Биоинформатика: I курс, III курс, IV курс (Избираеми и факултативни)

Молекулярна биология: I – II курс, III курс (Избираеми и факултативни – I, II, III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Микробиология и вирусология: I – II курс, III курс  (Избираеми и факултативни – I, II, III курс)

Направление 5.11. Биотехнологии

Професионално направление 5.11 Биотехнологии е акредитирано от НАОА (протокол № 32/14.12.2018 г. от заседание на ПКТН) с оценка 8.42. 

Фармацевтични биотехнологии: I курс, II курс, III курс (Избираеми и факултативни – I, II, III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Биоинженерство (I -II курс); (Избираеми и факултативни)