УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – в сила за уч.2019/2020 г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ….  са акредитирани от НАОА (протокол №14/21.07.2014 от заседание на ПКПН) с оценка 9.10 и срок на акредитация 6 години.

Биология и химия – I, II, III курс (PDF)(Приложение, избираеми – PDF), IV курс (PDF)

Биология и английски език – I, II, III курс (PDF )(Приложение, избираеми – PDF), IV курс (PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Специалностите в професионално направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/14.04.2014 от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.41 и срок на акредитация 6 години.

Биоинформатика – I, II курс, (Приложение, избираеми), III курс (Приложение избираеми), IV курс (Приложение избираеми)

Биология, редовно обучение – I, II, III курс (PDF), (Приложение избираеми), IV курс (PDF)

Биология, задочно обучение – I, II, III курс (PDF ),(Приложение избираеми ), IV курс (PDF)

Екология и опазване на околната среда, редовно обучение – I, II, III курс (PDF ), (Приложение избираеми ), IV курс (PDF)

Екология и опазване на околната среда, задочно обучение – I, II, III курс (PDF ),(Приложение избираеми ), IV курс (PDF)

Приложна и индустриална екология – I курс, (Приложение, избираеми)

Екология на биотехнологичните производства – IV курс (PDF)

Медицинска биология – I, II курс (Приложение избираеми), III курс (PDF),(Приложение избираеми ), IV курс (Приложение избираеми)

Молекулярна биология – I, II, III курс (PDF), (Приложение избираеми), IV курс (PDF)

Направление 5.11. Биотехнологии

Фармацевтични биотехнологии – I курс, (Приложение избираеми), II, III курс (PDF), (Приложение избираеми)
Квалификационна характеристика (PDF)