Учебни планове в сила от уч. 2021/2022 г.

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Специалности “Биология и химия” и “Биология и английски език” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ….  са акредитирани от НАОА (протокол № 4/22.02.2021 г. от заседание на ПКПНСД) с оценка 9.16.

Биология и химия – I курс (Приложение избираеми), II, III, IV курс (PDF); (Приложение избираеми)
Биология и английски език – I курс (Приложение избираеми), II, III, IV курс (PDF ); (Приложение избираеми)

Направление 4.3 Биологически науки

Специалностите в професионално направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/29.03.2021 г. от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.49.

Биология, редовно обучение – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Биология, задочно обучение – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Екология и опазване на околната среда, редовно обучение – I курс, II курс, III курс, IV  курс (Приложение избираеми и факултативни)

Екология и опазване на околната среда, задочно обучение – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Медицинска биология – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Биоинформатика – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Молекулярна биология – I курс, II курс, III курс, IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Микробиология и вирусология – I курс, II курс (Приложение избираеми и факултативни)

Направление 5.11. Биотехнологии

Професионално направление 5.11 Биотехнологии е акредитирано от НАОА (протокол № 32/14.12.2018 г. от заседание на ПКТН) с оценка 8.42. 

Фармацевтични биотехнологии – I курс, II курс, III курс (Приложение избираеми и факултативни), IV курс (Приложение избираеми и факултативни)

Биоинженерство – I курс (Приложение избираеми и факултативни)