Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Специалности “Биология и химия” и “Биология и английски език” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ….  са акредитирани от НАОА (протокол № 4/22.02.2021 г. от заседание на ПКПНСД) с оценка 9.16.

Учебни планове в сила от уч. 2023/2024 г.

Биология и химия: I курсII – III курс (Избираеми и факултативни I-III курс), IV курс; (Избираеми и факултативни IV курс)
Биология и английски език: I – III курс (Избираеми и факултативни I-III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Педагогика на обучението по физическо възпитание – редовно: I-IV курс

Педагогика на обучението по физическо възпитание – задочно: I-IV курс

Професионално направление 4.3 Биологически науки

Специалностите в професионално направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/29.03.2021 г. от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.49.

Учебни планове в сила от уч. 2023/2024 г.

Биология, редовно обучение: I – III курс, IV курс (Избираеми и факултативни I, II, III, IV курс) 

Биология, задочно обучение: I-II курс (Избираеми и факултативни I курс, II курс), III курс (Избираеми и факултативни III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс

Екология и опазване на околната среда, редовно обучение: I – II курс, III курс, IV курс, (Избираеми и факултативни I, II, III, IV курс

Екология и опазване на околната среда, задочно обучение: I – II курс (Избираеми и факултативни I-II курс),  III курс (Избираеми и факултативни III курс), IV курс (Избираеми и факултативни IV курс)

Медицинска биология: I – III курс, IV курс (Избираеми и факултативни I, II, III, IV курс)

Биоинформатика:  IV курс (Избираеми и факултативни)

Молекулярна биология: I курс, II – III курс, IV курс (Избираеми и факултативни I, II, III, IV курс

Микробиология и вирусология: I – III курс, IV курс  (Избираеми и факултативни I, II, III, IV курс)

Професионално направление 5.11. Биотехнологии

Професионално направление 5.11 Биотехнологии е акредитирано от НАОА (протокол № 32/14.12.2018 г. от заседание на ПКТН) с оценка 8.42. 

Учебни планове в сила от уч. 2023/2024 г.

Фармацевтични биотехнологии, редовно обучение: I – II курс, III курс, IV курс (Избираеми и факултативни – I, II, III, IV курс)

Фармацевтични биотехнологии, задочно обучение: I курс (Избираеми и факултативни)

Биоинженерство: I курс, II – III курс; (Избираеми и факултативни – I, II, III курс)