Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Биология и химия – учебен план  (I курс – PDF ), (II, III, IV курс – PDF)

Биология и английски език – учебен план (I курс – PDF ), (II, III, IV курс – PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Биоинформатика – учебен план (PDF)

Биология – учебен план (редовно обучение – PDF), (задочно обучение – PDF)

Екология и опазване на околната среда – учебен план (редовно обучение – PDF), (задочно обучение – PDF)

Екология на биотехнологичните производства – учебен план (PDF)

Медицинска биология – учебен план (PDF)

Молекулярна биология – учебен план (PDF)                      Квалификационна характеристика (PDF)

Заб. Учебните планове са в сила за учебната 2016/2017 г.

Направление 5.11. Биотехнологии

Биологическият факултет получи положителна оценка от НАОА (Протокол № 21 от 03.06.2016 г.) на Проект за откриване на професионално направление 5.11. Биотехнологии и ще обучава студенти в специалност „Фармацевтични биотехнологии“ от уч.2017/2018 г.

Фармацевтични биотехнологии (PDF)                       Квалификационна характеристика (PDF)