Катедра “Анатомия и физиология на човека” е една от първите катедри, създадени при основаването на  Пловдивски университет “П. Хилендарски”. За година на основаване на катедрата се приема 1963-та, когато за доцент е назначен д-р Борис Полнарев (до тогава главен асистент в катедра “Физиология” към Висшия медицински институт “И. П. Павлов”–Пловдив). Той е и първият ръководител на катедрата.

През годините ръководители на катедрата са били проф. Иван Петров (1974-1989), доц. Атанас Тачев (1989-2000), доц. Георги Николов (2000-2003), проф. Мима Николова (2003-2011), доц. София Балтова (2011-2015), доц. Атанас Арнаудов (2015-2021), доц. Емилия Андреенко ( от 2022 г.)

Катедра “Анатомия и физиология на човека” има основна цел и мисия да провежда качествено обучение на студентите от Биологическия факултет по фундаменталните биологични дисциплини: “Анатомия на човека”, “Физиология на  човека и животните”, “Антропология” и “Биофизика”, както и да извършва научни изследвания в различни области на биомедицината. Преподаватели от катедрата извеждат занятия по бакалавърски и магистърски програми и в Педагогическия, Физико-технологичния, Химическия и Философско-историческия факултети, както и в двата филиала на Пловдивския университет “П. Хилендарски”.

В учебната работа на преподавателите от катедрата главна цел е студентите да придобият оптимално количество знания по биофизика, за анатомията на човека и за физиологичните процеси и тяхната регулация в организма на животните и човека. Тези знания са в основата за оформянето на обучаемите като добри специалисти – биолози, еколози, учители по биология, молекулярни и медицински биолози, биотехнолози. При обучаване на студенти от другите факултети на университета се цели те успешно да надграждат познанията им в специфичните за обучението области – педагогика, психология, медицинска химия, медицинска физика и археология.

 Членове на  катедрата са преподаватели по физиология и по анатомия  и в  други висши училища в България – Университет “Проф. Ас. Златаров” – Бургас, Аграрен университет–Пловдив  и АМТИИ–Пловдив. Катедрата разполага с Анатомичен музей и Научна лаборатория по антропология. Подържа се богата Анатомична и Палеоантропологична костна колекция.

Изследователски области:

Физическа антропология

Научноизследователската работа в тази област е насочена към антропометрия на българина и възрастовата анатомия. С течение на времето тези направления се диференцират в по-конкретни научни тематики като: разработване на фундаментални проблеми в областта на антропологията, свързани с изучаване на телесния състав при човека; разкриване особеностите на соматичното развитие; динамиката на растежните процеси и конституционалните особености на децата и подрастващите в съвременните условия на живот; динамиката и посоката на секуларните промени и нормативите за индивидуален мониторинг, археологична антропология, палеоантропология и дерматоглифика.

Физиология на човека и животните

В тази област изследователската работа в началните години е била насочена към механизмите на регулация и патологията на сърдечно-съдовата система, физиологията на вегетативната нервна система, елементи на трудовата физиология, разпространението на кръвногруповите и ензимни системи в България. В последствие се извършват системни проучвания и  в областта на екологичната физиология на животните (хематология, морфометрия и имунитет на гръбначни животни в норма и при различни средови въздействия) и имунологията (проучване на  биологичните и протективните свойства на имуномодулаторни препарати, съдържащи трансфер фактор).

Нови направления

С навлизането на методите на молекулярната биология, част от тематиката на членове на катедрата включва и  геномика, генна експресия  и масспектрометрия. Иследователският  профил се разшири, обхващайки изследвания на регулаторни молекули в тъканни проби, които са потенциални биомаркери за ендометриална рецептивност. Определен изследователски интерес представлява и провеждането на епизоотологични проучвания върху  видовия състав, разпространението и сезонната динамика на иксодови кърлежи, както и на някои зоонози и стопанско значими инфекциозни болести по животните.

Ръководител катедра:

Доц. д-р Емилия Андреенкоe-mail: emiandre@uni-plovdiv.bg; тел: 261 533

Състав:

Доц. д-р Атанас Арнаудов –   e-mail: arny87@abv.bg; тел: 261 533  

Доц. д-р Силвия Младенова – e-mail: silviamladenova.sm@uni-plovdiv.bg; тел: 261 569

Гл.ас. д-р Слави  Тинешев – e-mail: stineshev@abv.bg; тел: 261 510

Гл.ас. д-р Младен Найденов – e-mail: mnaydenov@uni-plovdiv.bg; тел: 261 509

Гл.ас. д-р Боряна Георгиева – e-mail: bgeorgieva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 510

Ас. д-р Данаил Минчев – e-mail: dminchev@uni-plovdiv.bg; тел: 261 516

Биолог  Даринка Бояджиева – Дойчинова,  e-mail: darinab@abv.bg; тел: 261 509

Медицински лаборант  Здравко Аджалийски –  e-mail: zdr68@abv.bg; тел: 261 516