Катедра “Анатомия и физиология на човека” е основана през 1963 г. Първият и ръководител (до 1974 г) е доц. Борис Лев Полнарев. През годините, в катедрата са работили 10 хабилитирани лица – 4 професори и 6 доценти.

Основни изследователски направления:

•Физическата антропология;

•Имунитет – биологични и протективни свойства на имуностимуланти;

•Хематология – еритроцитните, серумните и ензимните системи и тяхната географска диференциация в различни популации.

Ръководител катедра:

Доц. д-р Емилия Андреенкоe-mail: emiandre@uni-plovdiv.bg,  emiandre@abv.bg; тел: 261 533

Доц. д-р Атанас Арнаудов – e-mail: arnaudov@uni-plovdiv.bg; тел. 032 261 509; 0884317309

Гл. ас. д-р Слави Тинешев – e-mail: slavi02@uni-plovdiv.bg, stineshev@abv.bg; тел: 261 510

Гл. ас. д-р Младен Найденов – e-mail: mnaydenov@uni-plovdiv.bg, mldlefrancais@abv.bg; тел: 261 509

Гл. ас. д-р Живко Желев – e-mail: zhivko-m@uni-plovdiv.bg; тел: 261 569

Гл.ас. д-р Боряна Георгиева – e-mail: bgeorgieva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 361

Ас. Данаил Минчев – e-mail:

Биолог Дарина Бояджиева – e-mail: darina@uni-plovdiv.bg; тел: 261 509
Медицински лаборант Здравко Аджалийски – e-mail: zdr68@uni-plovdiv.bg, zdr68@abv.bg; тел: 261 516