РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – II сем. на уч. 2023/2024 г.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯТИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

N.B. Направени са корекции в разписа на специалност Молекулярна биология (1 курс), Екология и ООС (2 курс) и Биология, редовно обучение (2 курс)!

Специалност Биология и английски език 

Специалност Биология и химия                

Специалност Биология                              

Специалност ЕООС                                    

Специалност Биоинформатика                   и на студенти I-ви курс)    

Специалност Медицинска биология           

Специалност Молекулярна биология   – студентите от спец. Молекулярна биология II-ри курс са преразпределени в две подгрупи   (списък)     

Специалност Микробиология и вирусология   

Специалност Фармацевтични биотехнологии      

Специалност Биоинженерство          

Специалност Физическо възпитание 

  *Учебното разписание е съобразено чл. 151, ал. 1 от КТ и предоставя 30 (тридесет) минутна обедна почивка на академичния състав във времевия диапазон от 12:00 до 13:30 ч.        

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – II сем. на уч. 2023/2024 г.

Специалност Биология                                  

Специалност Екология и ООС 

Специалност Фармацевтични биотехнологии