Формуляр за изпитна сесия

Решение на ФС на Биологическия факултет от 12.07.2016 г. (протокол № 218) 

Студент, който не е получил заверка по една дисциплина (на семестър), може да завери семестъра и се яви на изпити по останалите дисциплини с оглед преминаване в по-горен курс. През следващата уч.година, студентът има ангажимента да изработи практическите занятия и получи заверка по съответната дисципилина (и), след което може да се яви на изпит.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – график за редовна сесия, II семестър, поправителна и ликвидационна сесии на уч. 2022/2023 г.

Специалност “Биология и английски език 
Специалност “Биология и химия
 
Специалност “Биоинформатика

Специалност “Биология

Специалност “Екология и ООС”
 
Специалност “Медицинска биология” 
Специалност “Молекулярна биология” 
Специалност “Микробиология и вирусология 
Специалност “Фармацевтични биотехнологии” 
Специалност “Биоинженерство”

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – график за редовна сесия на I семестър на уч. 2023/2024 г.

Специалност “Биология”

Специалност “Екология и ООС”

Специалност “Фармацевтични биотехнологии”