МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЩЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – В СИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Направление 4.3 Биологически науки

Магистърските програми в направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/29.03.2021 г. от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.49.

Антропология: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Биодиагностика: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Биология:  1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика; (Конспект ДИ)

Биоразнообразие, екология и консервация: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми ); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика;

Биофармацевтична биохимия: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми)

Генетика: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Екология и опазване на екосистемите: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика; (Конспект ДИ)

Екология, управление и контрол на околната сред: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика; (Конспект ДИ)

Лечебни и етерични растения: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Медицинска биология: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Микробиология и микробиологичен контрол: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Паразитология: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Приложна молекулярна биология: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Репродуктивна биология: 1 г., 2 сем. (Приложение избираеми); 2 г., 4 сем. (Приложение избираеми); Квалификационна характеристика

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …
Учител по биология (Приложение избираеми и факултативни); Квалификационна характеристика

Магистърска програма Учител по биология е акредитирана в рамките на в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по …. с оценка 9.16 от НАОА (протокол № 4/22.02.2021 г. от заседание на ПКПНСД).

Допълнителна квалификация “Учител” (Приложение избираеми и факултативни)

Направление 5.11 Биотехнологии

Микробни биотехнологии