УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ – В СИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Направление 4.3 Биологически науки

Магистърските програми в направление 4.3 Биологически науки са акредитирани от НАОА (протокол № 9/29.03.2021 г. от заседание на ПКПНМИ) с оценка 9.49.

Антропология – за биолози; (Приложение избираеми )

Биология – за биолози (Приложение избираеми)

Биоразнообразие, екология и консервация – за биолози (Приложение избираеми ); за небиолози (Приложение избираеми)

Генетика – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Екология и опазване на екосистемите – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Екология, управление и контрол на околната среда – за биолози (Приложение избираеми ); за небиолози (Приложение избираеми )

Индустриална микробиология – за биолози (Приложение избираеми)

Лечебни и етерични растения – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Медицинска биология – за биолози (Приложение избираеми)

Микробиологичен контрол и безопасност на храни – за биолози (Приложение избираеми)

Паразитология – за биолози (Приложение избираеми)

Приложна молекулярна биология – за биолози (Приложение избираеми)

Репродуктивна биология – за биолози (Приложение избираеми); за небиолози (Приложение избираеми)

Направлиние 5.11 Биотехнологии

Микробни биотехнологии (за завършили ПН 5.11); Приложение избираеми

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …
Учител по биология (Приложение избираеми и факултативни )
Допълнителна квалификация “Учител” (Приложение избираеми и факултативни)