zoo

В новосъздадения през 1961 г. ВПИ една от първите дисциплини, която слушат студентите, е по Зоология на безгръбначните животни. Първоначално тя се води в катедрата по обща биология, с лектори проф. Живко Ламбрев (ръководител на катедрата) и хонорувания преподавател по ентомология д-р Павел Ангелов, който по-късно (март, 1963 г.) е избран за доцент и оглавява новосъздадената катедра по зоология. През 1963 г. в катедрата започва да функционира и звеното по Зоология на гръбначните животни. Назначеният през 1966 г. като асистент по зоология на безгръбначните животни Благой Груев, е първият професор, възпитаник на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Под ръководството на преподавателите от катедрата са защитени 21 дисертации от докторанти на редовна, задочна и самостоятелна подготовка. Проф. дбн Павел Ангелов и проф. дбн Благой Груев са удостоени с почетното звание „Професор-Емеритус” на Биологическия факултет през 2009 и 2010 г. съответно.
Към катедра Зоология са създадени и се подържат богати научни и учебни колекции на безгръбначни и гръбначни животни. Ентомологичните научни колекции съхраняват редки видове и типусен материал на новоописани за науката видове. Материали от колекцията са депозирани в Националния природонаучен музей в София и други световно-известни музеи (Museum d’histoire naturelle Geneva, The Natural History Museum London, Hungarian Natural History Museum Budapest, Naturhistorisches Museum Vienna). В научната Tериологична колекция се съхранява богат краниологичен и скелетен материал. Учебните колекции са създадени с основаването на катедрата през 1963 г. и се поддържат и дообогатяват постоянно от катедрения екип. Могат да се видят уникални препарати от началото на ХХ век, получени от Френския колеж в Пловдив. Проф. Б. Груев, доц. В. Томов и доц. А. Донев създават учебната ентомологична колекция, представяща много видове от българската ентомофауна. Орнитологичната сбирка, създадена от доц. А. Даракчиев, съдържа често срещани български видове птици.

Научните тенденции и области на изследване на членовете на катедра „Зоология“ са основно в областта на систематиката, таксономията, фаунистиката и биологията на безгръбначни и гръбначни животни. През последните 50 години, като резултат от изучаване на насекоми от семейства на разредите Hymenoptera, Diptera и Coleoptera, са описани повече от 200 нови за науката видове. Публикувани са значителни приноси в зоогеографията, взаимоотношенията между гостоприемници и паразитоиди и естествените врагове на вредители по растения. В катедра „Зоология“ се осъществяват фаунистични, таксономични и морфологични изследвания и цитогенетична изменчивост на дребните бозайници, базирани на краниометрични, цитогенетични и биохимично-генетични методи. Изследвания върху трансмисивни инфекции с практическо значение за човешката патология и върху живитински вектори кърлежи, комари, бълхи и гризачи, са в прогрес.

Изследователски области

Изследователските групи в катедрата осъществяват изследвания и проучвания в съответствие със следните Европейски и национални приоритети за научно развитие: околна среда; здраве; селско стопанство.

Биоразнообразие, таксономия, систематика и биология на насекоми от разредите Hymenoptera, Diptera и Coleoptera (Insecta)

Изследователската група фокусира своята активност върху биоразнообразието, систематиката, таксономията, морфологията, биологията, екологията и зоогеографията на насекоми от различни семейства на разредите Hymenoptera, Diptera и Coleoptera. Изследвания върху растителноядните ципокрили, връзката им с растенията-гостоприемници, взаимоотношенията между гостоприемници и паразитоиди и естествените врагове на икономически значими вредители по растенията, във връзка с оценяване на потенциала на някои видове като биологични агенти в Интегрирания контрол на вредителите, са други научни теми в групата.

Биоразнообразие, консервация и цитогенетични изследвания върху дребните бозайници

Изследователската група осъществява проучвания, свързани с видовото разнообразие, таксономията, морфологията и цитогенетичната изменчивост на дребните бозайници в България, на базата на краниометрични, цитогенетични и биохимично-генетични методи, а също така и уточняване на таксономичния статут на някои видове.

Мониторинг на замърсяването на околната среда в сухоземни екосистеми

Изследователската група се фокусира върху изучаване на замърсяването на околната среда в сухоземни екосистеми in situ, базирано на свободно живеещи дребни бозайници. Използват се осовно два метода за оценяване на генетичния риск индуциран от замърсяването на околната среда в индустриални зони и защитени природни територии: Mикроядрен тест, за откриване на генотоксични агенти и видове с висок риск, и Кометен анализ, който е чуствителен в откриването на ДНК едноверижни и двуверижни скъсвания, алкалнолабилни сайтове, и клетъчната репарация на ДНК.

Трансмисивни инфекции и животински вектори

Проучванията в изследователската група са насочени към гризачите като резервоар на инфекции с практическо значение за човешката патология, причинявани от бактерии, комари, папатациеви мушици и бълхи като вектори в предаването на болести от гризачи на хора, са други научни теми в групата.

Основни изследователски направления

• Таксономия, фаунистика, екология и зоогеография на семейства Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae и Keroplatidae (Diptera: Sciaroidea);
• Биоразнообразие, таксономия, екология и биология на насекоми от семейства Mymaridae, Eulophidae, Eurytomidae, Torymidae и Ormyridae (Hymenoptera: Chalcidoidea);
• Дребните бозайници в България: консервационен статус, таксономичен статус, морфология, цитогенетична изменчивост, моделни организми за оценяване на ефекта от замърсяването на околната среда в сухоземни екосистеми, резервоари на трансмисивни инфекции с практическо значение за човешката патология.

Ръководител катедра:
Доц. д-р Христо Димитров
e-mail: dimitrov@uni-plovdiv.bg, hr_dim@abv.bg; тел: 261 512

Състав:

Доц. д-р Ценка Часовникарова – e-mail:tsenka@uni-plovdiv.bg ; тел: 261 512
Доц. д-р Анелия Стоянова – e-mail: stanelia@uni-plovdiv.bg;
Доц. д-р Петър Бояджиев – e-mail: boyadz@uni-plovdiv.bg; тел: 261 522
Гл. ас. д-р Весела Митковска – e-mail: vmitkovska@uni-plovdiv.bg; тел: 261 512
Гл. ас. д-р Десислава Арнаудова – e-mail: desiarnaudova@uni-plovdiv.bg, тел: 261 522
Гл. ас. д-р Мирослав Антов – e-mail: miroslavantov@uni-plovdiv.bg, тел: 261 517
Биолог Иванка Попова – e-mail: vpopova@uni-plovdiv.bg, тел: 261 517

zoo1

zoo2
zoo3
zoo4