BF

Биологическият факултет провежда обучение и изследвания в различни биологични направления и понастоящем има седем катедри (Анатомия и физиология на човека, Биология на развитието, Биохимия и микробиология, Ботаника и методика на обучението по биология, Екология и опазване на околната среда, Зоология и Физиология на растенията и молекулярна биология), където се обучават повече от 1000 студенти.

Предлага се обучение във всички образователни степени – «Бакалавър», «Магистър» и «Доктор». Всички степени и специалности са акредитирани с много високи оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Факултетът се слави с качествено академично обучение, което се дължи на високо квалифицирания състав от преподаватели и изследователи. Много от тях са специализирали и провеждали изследвания в редица западно-европейски страни, САЩ и Русия. Като гост-лектори във факултета сe канят редица учени от чужбина, което допълнително повишава нивото и качеството на обучение и провежданите изследвания.

Отделните катедри към Биологическия факултет имат научно сътрудничество с много други национални и международни университети и институти, като доказателство за това са съвместните научно-изследователски проекти и публикации.